15/11/15

Μαθαίνω τον πολλάπλασιασμό...κάρτες!Μαθαίνω για τον …..
γινόμενο
5 x 3
παράγοντας
Χ
Πολλαπλασιασμό
5
x 3
πηγη

Μαθαίνω τον πολλαπλασιασμό!