13/3/17

Γραμματική Αναγνώριση (Υλικό)

Αποτέλεσμα εικόνας για γραμματικη αναγνώριση
πηγη

Γραμματική Αναγνώριση

Στα ρήματα:Γράφω το πρόσωπο,τον αριθμό,την έγκλιση,το χρόνο,τη φωνή,
τη  συζυγία.
π.χ. κρατάς=β΄πρόσωπο ενικού,έγκλιση οριστική,χρόνος Ενεστώτας,Ενερ-
γητική  Φωνή,β΄συζυγίας του ρήματος κρατώ
Στα ουσιαστικά και στα επίθετα:Γράφω την πτώση,τον αριθμό,το γένος (και αν είναι ισοσύλλαβο ή ανισοσύλλαβο για τα ουσιαστικά)
π.χ.του ανθρώπου=ουσιαστικό ισοσύλλαβο,γενική ενικού,αρσενικό

Στα επιρρήματα:Γράφω μόνο τι δηλώνει
π.χ. μακριά=τοπικό επίρρημα
Στις μετοχές ενεργητικής φωνής:Γράφω τη φωνή,το χρόνο και τη συ-
ζυγία
π.χ.τραγουδώντας=μετοχή ενεργητικής φωνής,χρόνου Ενεστώτα,β΄συζυγί-
ας,του ρήματος τραγουδώ
Στις μετοχές παθητικής φωνής:Γράφω τη φωνή,το χρόνο,τη συζυγία,
την πτώση,τον αριθμό και το γένος
π.χ. βρεγμένος=μετοχή παθητικής φωνής,χρόνου Παρακείμενου,α΄συζυγί-
ας,Ονομαστική Ενικού,αρσενικό,του ρήματος βρέχομαι
Στις προθέσεις:Γράφω μόνο το είδος
π.χ. για=πρόθεση
Στους συνδέσμους:Γράφω μόνο το είδος
π.χ. επειδή=αιτιολογικός σύνδεσμος
Στα άρθρα:Γράφω το είδος του άρθρου,το γένος,τον αριθμό και την πτώση
π.χ. τις=οριστικό άρθρο,θηλυκό γένος,
πληθυντικού αριθμού,του
άρθρου  η
Στις αντωνυμίες:Γράφω το είδος της αντωνυμίας,το γένος,τον αριθμό και
την πτώση
π.χ. εκείνους=δεικτική αντωνυμία,αρσενικού γένους,αιτιατική πληθυντικού
της αντωνυμίας εκείνος,-η,-ο

Πηγη