31/10/12

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για την παράλληλη στήριξη και την απασχόληση ειδικού εκπαιδευτή.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο   Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

( για τους γονείς μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία)

 

Α.ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝ.  ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

1. ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης

► Ο μαθητής που εμφανίζει ήπιες μαθησιακές δυσκολίες φοιτά στην τάξη του γενικού σχολείου υποστηριζόμενος από τον εκπαιδευτικό της τάξης, που συνεργάζεται κατά περίπτωση με το  Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., το σχολ. σύμβουλο γενικής και ειδικής εκπ/σης.

 

2. Π Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Η   Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η  

► Ο μαθητής φοιτά στην τάξη του γενικού σχολείου  με την παρουσία εκπαιδευτικού ΕΑΕ, που τον στηρίζει  και τον υποβοηθά με εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα και έξω από την τάξη προκειμένου να ανταπεξέλθει στα μαθήματα αυτής και ταυτόχρονα ο εκπαιδευτικός της παράλληλης  είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες της σχολ. ζωής (διαλείμματα, επισκέψεις, εκδηλώσεις κ.λ.π.) στην οποία μετέχει ο μαθητής.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

1.       Αίτηση του γονέα/κηδεμόνα (έντυπο υπόδειγμα παρέχεται από τη διεύθυνση της σχολ. μονάδας).

2.       Γνωμάτευση αποκλειστικά του οικείου Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., η οποία στην περίπτωση που στη σχολ. μονάδα λειτουργεί Τμήμα Ένταξης θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικότερη αιτιολογία. Στη γνωμάτευση του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. θα πρέπει να αναφέρονται και οι ώρες της παράλληλης στήριξης καθώς και εάν αυτή θα γίνει σε μόνιμη βάση.

3.       Βεβαίωση εγγραφής του μαθητή για το επόμενο σχολ. έτος  .

Οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη υποβάλλονται στη σχολική μονάδα όπου εγγράφεται ο μαθητής για να φοιτήσει από 1-21 Ιουνίου (περίοδος εγγραφών) και από 1η Σεπτεμβρίου έως την 20η Οκτωβρίου (αρθ. 6 παραγρ. 1 περ. β) εδαφ. ε΄του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ. Α΄)) και μέσω της Διεύθυνσης Εκπ/σης διαβιβάζονται στο Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. προκειμένου να εγκρίνει τη χορήγησή τους.

Σημειώνεται ότι οι παράλληλες στηρίξεις λόγω αυτισμού ή με προβλήματα όρασης ή ακοής ανανεώνονται αυτόματα για το επόμενο σχολικό έτος εφόσον είναι σε ισχύ η γνωμάτευση του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. και δεν επιθυμεί ο γονέας τη διακοπή της (έντυπα δήλωσης επιθυμίας για ανανέωση ή μη παρέχονται από τη διεύθυνση της σχολ. μονάδας).

 

3. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΟ που τον διαθέτει η οικογένεια του μαθητή

Σύμφωνα με το αρθ. 7 παρ. 4 εδαφ. γ΄του Ν. 3699/2008 και το αριθμ. 66606/Γ6/14-6-2011 έγγραφο του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.  η παράλληλη στήριξη μόνο αυτιστικών μαθητών μπορεί να υλοποιείται και από ειδικό βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή της σχολ. μονάδας και του Συλλόγου των Διδασκόντων.

Προϋποθέσεις για την έγκρισή από τη Δ/νση του σχολείου:

1.       1.Αίτηση του γονέα/κηδεμόνα προς τη Δ/νση της σχολ. μονάδας (έντυπο υπόδειγμα παρέχεται από τη διεύθυνση της σχολ. μονάδας).

2.       Γνωμάτευση αποκλειστικά του οικείου Κ.Ε.Δ.Δ.Υ..

3.       Ποινικό μητρώο (τύπου Α΄) και Βιογραφικό σημείωμα του προτεινόμενου προσώπου (εθελοντή ή αμειβόμενου) από την οικογένεια του μαθητή για την υλοποίηση της ιδιωτικής παράλληλης στήριξης.

4.       Να μην έχει εγκριθεί /υλοποιηθεί  παράλληλη στήριξη από τη Δ/νση Ειδ. Αγωγής του Υπουργείου για το συγκεκριμένο μαθητή (είτε λόγω έλλειψης πιστώσεων είτε λόγω παρέλευσης της 20ης Οκτωβρίου).

 

4. ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

► Ο μαθητής που  δε μπορεί να αυτοεξυπηρετείται (λ.χ. εξαιτίας κινητικής αναπηρίας) φοιτά σε σχολεία της γεν. εκπ/σης με την ανάλογη στήριξη (όχι εκπαιδευτική) από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) η οποία του χορηγείται εφόσον δε ζητείται παράλληλη στήριξη (αρθ. 18 Ν. 3699). Το Ε.Β.Π. προσλαμβάνεται μόνο από το Υπ. Παιδείας κατόπιν σχετικής έγκρισης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Αίτηση του γονέα/κηδεμόνα (έντυπο υπόδειγμα παρέχεται από τη διεύθυνση της σχολ. μονάδας).

1.       Γνωμάτευση του οικείου Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή πιστοποιημένης ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας* ή από δημόσια υγειονομική επιτροπή (Α΄/θμια ή Β΄/θμια).

2.       Βεβαίωση εγγραφής του μαθητή για το επόμενο σχολ. έτος (εκδίδεται από το Διευθυντή/Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας).

Οι αιτήσεις για στήριξη με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό   για το επόμενο σχολικό έτος, υποβάλλονται στο σχολείο φοίτησης του μαθητή από  από την ημερομηνία εγγραφής του μαθητή (1η Ιουνίου) έως την  21η Ιουνίου  εκτός αν η ανάγκη για στήριξη προκύψει μετά την ανωτέρω προθεσμία, οπότε και στη συνέχεια διαβιβάζονται στην Υπηρεσία για περαιτέρω αποστολή στο Υπουργείο προκειμένου να εγκριθούν.

 

5.  ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΕΚΠ/ΚΟ γνώστη της νοηματικής/γραφής Βraille

Oι κωφοί/βαρήκοοι καθώς και οι τυφλοί/με χαμηλή όραση μαθητές χωρίς νοητική υστέρηση ή άλλης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες φοιτούν στις σχολ. τάξεις του γενικού σχολείου με στήριξη από εκπαιδευτικό ΕΑΕ  γνώστη της νοηματικής ή της γραφής Braille (αρθ. 7  παρ.1 & 2 του Ν. 3699).

6. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

  ► Εκπαιδευτικός γενικής ή ειδικής αγωγής κατά περίπτωση διδάσκει το μαθητή στο σπίτι του,  το ανώτερο 10 ώρες την εβδομάδα, όταν ο τελευταίος πάσχει από σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα υγείας τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και φοίτηση του στο σχολείο γεν. εκπαίδευσης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

      1. Αίτηση του γονέα/κηδεμόνα (έντυπο υπόδειγμα παρέχεται από τη διεύθυνση της σχολ. μονάδας) η οποία υποβάλλεται στη σχολ. μονάδα.

2.      Βεβαίωση εγγραφής του μαθητή για το επόμενο σχολ. έτος .

3.       Πρόσφατη Ιατρική Γνωμάτευση, στην οποία αναγράφεται η διάρκεια επιβεβλημένης παραμονής στο σπίτι από δημόσια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία* ή δημόσια υγειονομική επιτροπή (Α΄/θμια ή Β΄/θμια).

   Επισημαίνεται ότι αιτήσεις για διδασκαλία στο σπίτι μπορούν να υποβληθούν οποτεδήποτε ακόμα και για διάστημα προσωρινό ή περιορισμένο χρονικά  (λ.χ. όταν μαθητής μετά από εγχείρηση πρέπει να παραμείνει κλινήρης για ένα μήνα). 

7. ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

► Ο μαθητής φοιτά κάποιες ώρες στην τάξη του γενικού σχολείου και μέχρι 15 ώρες την εβδομάδα στο τμήμα ένταξης της σχολικής μονάδας, που είναι κατάλληλα στελεχωμένο και οργανωμένο, με κοινό/ομαδικό και εξειδικευμένο/εξατομικευμένο πρόγραμμα, που καθορίζεται από το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Για τη φοίτηση σε Τ. Ε. θα πρέπει ο μαθητής να έχει σχετική γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή πιστοποιημένη ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία* ή κατ΄ελάχιστον  τη σύμφωνη  γνώμη του Σχολ. Συμβούλου ΕΑΕ.

Επισημαίνεται ότι Τ.Ε. δεν έχουν όλες οι σχολικές μονάδες οπότε οι μαθητές με σχετική γνωμάτευση δύνανται να εγγράφονται στην πλησιέστερη που διαθέτει Τ. Ε..

 

ΣΗΜ.: Οι πιστώσεις για την κάλυψη λειτουργικών κενών σττην Ειδική Αγωγή σε προσωπικό (εκπαιδευτικούς, Ε.Β.Π. και Ε.Ε.Π.) διατίθενται κατά προτεραιότητα ως εξής:

1.       Στελέχωση των ΣΜΕΑΕ (Ειδικά Δημοτικά και Νηπιαγωγεία)

2.       Στελέχωση των Τμημάτων  Ένταξης και

3.       Υλοποίηση παράλληλης στήριξης και στήριξης από Ε.Β.Π.

 

Β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Σύμφωνα με το αρθ. 33 παρ. 4 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α΄) τα απαιτούμενα για τη διδασκαλία μέσα για την ΕΑΕ παρέχονται δωρεάν από το κράτος  στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συγκεκριμένα:

-Μηχανικός Εξοπλισμός ( λ.χ. μαγνητόφωνο , Η/Υ προσαρμοσμένος σε κινητικές αναπηρίες)

                Η αγορά του απαραίτητου για τη διδασκαλία σε μαθητή ΑμΕΕΑ μηχανικού εξοπλισμού πραγματοποιείται από την οικεία Σχολική Επιτροπή, η οποία διαβιβάζει το αίτημα της στη Διεύθυνση Εκπ/σης με τα εξής δικαιολογητικά:

1.       Αίτηση του γονέα/κηδεμόνα (έντυπο υπόδειγμα παρέχεται από τη διεύθυνση της σχολ. μονάδας).

2.       Γνωμάτευση του οικείου Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή πιστοποιημένης ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας* ή από δημόσια υγειονομική επιτροπή (Α΄/θμια ή Β΄/θμια) που να προσδιορίζει την αναγκαιότητα συγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού για τη διδασκαλία του μαθητή.

3.       Βεβαίωση εγγραφής/ φοίτησης του μαθητή (εκδίδεται από το Διευθυντή/Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας).

4.       Έντυπη προσφορά από σχετικό εμπορικό κατάστημα για το ποσό που απαιτείται για την αγορά του μηχανολογικού εξοπλισμού.

                -Ακουστικά βαρηκοΐας

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 158014/Γ6/13-12-2010 (ΦΕΚ 1986/Β΄) για την αγορά ακουστικών βαρηκοΐας το Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. πλέον θα καταβάλλει το ανώτερο ποσό των 1500,00 €. Την εν λόγω παροχή δικαιούνται ανά τέσσερα (4) έτη  οι μαθητές της δημόσιας εκπ/σης με τα δικαιολογητικά δαπάνης που περιγράφονται αναλυτικώς στο σώμα της Κ.Υ.Α. Υπογραμμίζεται ότι οι 3 οικονομικές προσφορές είναι απαραίτητες για την εκκαθάριση της δαπάνης από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και ότι το τιμολόγιο αγοράς πρέπει να εκδοθεί στο όνομα του γονέα με τη σημείωση ότι η προμήθεια των ακουστικών βαρηκοΐας γίνεται για το παιδί του (ονοματεπώνυμο).

Υπόδειγμα αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος γονέας παρέχονται από τη διεύθυνση της σχολ. μονάδας.

 

Επισήμανση! Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας  Δράμας πραγματοποιεί  δωρεάν λογοθεραπείες και εργοθεραπείες (αποκατάσταση) σε παιδιά που έχουν σχετική γνωμάτευση από παιδοψυχίατρο πιστοποιημένης ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας* κατόπιν ραντεβού (τηλ.25210 48050 Λογοθεραπεύτρια κα Φυρινίδου και Εργοθεραπεύτρια κα Ρούντσιου).


* Για τη λίστα των πιστοποιημένων ιατροπαιδαγωγικών υπηρεσιών/κέντρων απευθυνθείτε στη διεύθυνση του σχολείου ή στην ιστοσελίδα μας (dipedra.gr-Σημαντικά Νέα-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)


Πηγή: http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%B9%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B7%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%202012&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CEcQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.dipedra.gr%2Ffiles%2Fsinimena%2F2012%2FMay%2F28%2F3%2Fs11.doc&ei=y9aQULj-BpHDswbn6oEY&usg=AFQjCNFms4JrIxScEv2IEgZn1zvy86nHPQ