20/3/13

Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για Παιδιά με Αυτισμό

Απτεσλής Νικόλαος, Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής, e-mail: napteslis@sch.gr
Μητροπούλου Ευδοκία, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής, e-mail: eudokia@sch.gr
Τσακπίνη Καλλιόπη, Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής, e-mail: ptsakpini@yahoo.gr
Η εκπαιδευτική αξιολόγηση των ιδιαίτερων αναγκών των μαθητών που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες που καθορίζουν την αποτελεσματική διδασκαλία και τη διαμόρφωση επιτυχημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένα εργαλείο εκπαιδευτικής αξιολόγησης που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών με αυτισμό.
Το εργαλείο που παρουσιάζεται σε αυτήν την ιστοσελίδα αφορά την αξιολόγηση των παιδιών που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού σε τρεις αναπτυξιακούς τομείς:
Α. Επικοινωνία
Β. Κοινωνικές δεξιότητες
Γ. Γνωστικός τομέας
Επιπρόσθετα αξιολογεί την λεπτή κινητικότητα και τον οπτικοκινητικό συντονισμό.
Βασίστηκε σε κλίμακες αξιολόγησης για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες γενικά και σε εξειδικευμένες για παιδιά με αυτισμό που παρουσιάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία και προσαρμόστηκε στην ελληνική γλώσσα.
Αναλυτικότερα το κάθε τμήμα του εργαλείου περιλαμβάνει:
Α. Επικοινωνία
Το συγκεκριμένο εργαλείο διαχωρίζει την επικοινωνία από τον προφορικό λόγο και αξιολογεί τις επικοινωνιακές δυνατότητες των μαθητών μέσα από εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας.
1.Θεωρητικό πλαίσιο - Οδηγίες χρήσης του εργαλείου (διαθέσιμο εδώ)
2.Εργαλείο αξιολόγησης στον τομέα της επικοινωνίας (διαθέσιμο εδώ)
α. Πρωτόκολλο παρατήρησης
β. Λειτουργίες της επικοινωνίας
γ. Δεξιότητες συζήτησης
δ. Βασικές μορφές μη λεκτικής επικοινωνίας
Β. Κοινωνικές δεξιότητες
Βοηθά στην συλλογή στοιχείων για τις κατακτημένες και αναδυόμενες κοινωνικές δεξιότητες, διευκολύνοντας έτσι τον μακρόχρονο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την εκπαιδευτική παρέμβαση.
1.Θεωρητικό πλαίσιο - Οδηγίες χρήσης του εργαλείου (διαθέσιμο εδώ)
2.Εργαλείο αξιολόγησης στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων (διαθέσιμο εδώ)
α. Εγγύτητα
β. Βλεμματική επαφή
γ. Παράλληλη Δραστηριότητα
δ. Κοινωνική Ανταπόκριση
ε. Κοινωνική Πρωτοβουλία
στ. Εναλλαγή Σειράς
ζ. Κανόνες
η. Αμοιβαιότητα - Μοίρασμα
θ. Προσαρμογή στις αλλαγές
Γ. Γνωστικός τομέας
Εκείνο το οποίο διαφοροποιεί το εργαλείο και το καθιστά σημαντικό για την αξιολόγηση των μαθητών με αυτισμό είναι η διαδικασία της αξιολόγησης. Λαμβάνοντας υπόψη πως μεγάλο ποσοστό παιδιών με αυτισμό είναι πιθανόν να μην αποκτήσει ποτέ λόγο, διαχωρίζει και αξιολογεί τις ικανότητες των παιδιών σε γνωστικό - εκτελεστικό τομέα, ο οποίος απαιτεί ελάχιστη κατανόηση του προφορικού λόγου για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων, και σε γνωστικό - εκφραστικό τομέα, ο οποίος απαιτεί λεκτικές ικανότητες από τον μαθητή, Τέλος, εντοπίζει όχι μόνο τις δραστηριότητες που έχουν κατακτηθεί, αλλά και αυτές που αναδύονται και πρέπει να αποτελούν σταθερό στόχο για διδασκαλία.
1.Θεωρητικό πλαίσιο - Οδηγίες χρήσης του εργαλείου (διαθέσιμο εδώ)
2.Εργαλείο αξιολόγησης στον Γνωστικό τομέα (διαθέσιμο εδώ)
α. Οπτική αντίληψη
β. Ακουστική αντίληψη
γ. Γνωστικός - εκτελεστικός τομέας
δ. Γνωστικός - εκφραστικός τομέας
ε. Μίμηση
στ. Οπτική μνήμη
ζ. Λειτουργική μνήμη
η. Ακουστική μνήμη
3.Λεπτή κινητικότητα (διαθέσιμο εδώ)
4.Οπτικοκινητικός συντονισμός(διαθέσιμο εδώ)

Για να μπορέσετε να κατεβάσετε τα αρχεία μπορείτε να επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα.

Πηγή :  http://www.specialeducation.gr/frontend/article.php?aid=172&cid=72