17/9/12

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ

Αρ.Πρωτ.58192/Γ6/24-05-2012/ΥΠΔΒΜΘ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ &
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ- ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Email: t08dea3(ΑΤ)ypepth.gr
Πληροφορίες; Π. Γκίκα
Τηλέφωνο: 210 344-2929
Fax: 210 344-2182
Θέμα: "Ενημέρωση νια την παράλληλη στήριξη και την στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται"
Α. Παράλληλη στήριξη με εκπαιδευτικό
Για τις παράλληλες στηρίξεις της επόμενης σχολιχής χρονιάς 2012-2013 και σε εφαρμογή του νόμου 3699/2008 (ΦΕΚ 199Α) ισχύουν τα εξής:
1. Η αίτηση για έγκριση και παροχή παράλληλης στήριξης υποβάλλεται στο σχολείο φοίτησης του μαθητή από το γονέα ή κηδεμόνα του το διάστημα από την ημερομηνία εγγραφής στο σχολείο μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2012.
2. Mε την αίτηση του για παροχή παράλληλης στήριξης ο γονέας συνυποβάλλει γνωμάτευση του οικείου ΚΕΔΔΥ (οικείο ΚΕΔΔΥ εννοείται το ΚΕΔΔΥ της περιοχής του σχολείου φοίτησης). Αρμόδιο όργανο για τήν εισήγηση παράλληλης στήριξης είναι αποκλειστικά το ΚΕΔΔΥ. Στη γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ θα πρέπει να αναφέρονται και οι ώρες της παράλληλης στήριξης καθώς και αν αυτή θα γίνεται σε μόνιμη βάση.
3. Σε περίπτωση που στο σχολείο λειτουργεί τμήμα ένταξης η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικότερη αιτιολογία, δηλαδή να εξειδικεύει τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν αρκεί η ένταξη του μαθητή στο τμήμα ένταξης.
4. Η Διεύθυνση του σχολείου διαβιβάζει (μέσω της αντίστοιχης Διεύθυνσης Εκπ/σης} τις υποβληθείσες αιτήσεις μαζί με βεβαίωση εγγραφής ή φοίτησης κάθε μαθητή στο συγκεκριμένο σχολείο στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τμήμα Γ (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, Μαρούσι).
Προσοχή!: στη βεβαίωση φοίτησης να αναγράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει το παιδί το Σεπτέμβριο του 2012.
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές (εμπρόθεσμες είναι οι αιτήσεις που έχουν στο διαβιβαστικό της Διεύθυνσης, στη βεβαίωση φοίτησης και στην αίτηση του γονέα, ημερομηνία μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2012).
5. Η παράλληλη στήριξη των μαθητών παρέχεται μόνο από εκπαιδευτικό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6. Η πράξη έγκρισης παράλληλης στήριξης ισχύει για ένα σχολικό έτος και ο γονέας ή κηδεμόνας θα πρέπει να κάνει εκ νέου αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται παραπάνω.
Κατ' εξαίρεση για τους μαθητές με αυτισμό για τους οποίους έχει εγκριθεί από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουρνείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η παροχή παράλληλης στήριξης για το έτος 2010-2011 (άρθρο 7 § 4 παρ.γ του νόμου 3699/2008) και εφόσον συναινεί ο γονέας ή κηδεμόνας του μαθητή δεν απαιτείται η υποβολή νέων δικαιολογητικών και η παράλληλη στήριξη συνεχίζεται και για τη σχολική χρονιά 2012-2013.
Οι Διευθυντές των σχολείων στα οποία φοιτούν μαθητές με εγκεκριμένη παράλληλη στήριξη λόγω αυτισμού θα πρέπει αμέσως μετά την εγγραφή του παιδιού στη επόμενη τάξη να καλέσουν τους γονείς να δηλώσουν εγγράφως αν επιθυμούν τη συνέχιση ή την διακοπή της παράλληλης στήριξης.

Τις δηλώσεις αυτές οι Διευθυντές τις αποστέλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Οι Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να στείλουν στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής τα στοιχεία των μαθητών για τους οποίους ανανεώνεται η παράλληλη στήριξη το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2012. Στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αναφέρεται απαραίτητα η τάξη που θα φοιτήσει το παιδί το Σεπτέμβριο του 2012 {ιδιαίτερη προσοχή για τα νήπια που εγγράφονται στο Δημοτικό, για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Δημοτικό και εγγράφονται στη Α' Γυμνασίου, για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Γυμνάσιο και εγγράφονται στην Α' Λυκείου καθώς και για αυτούς που αλλάζουν περιοχή φοίτησης). Επίσης, για τους μαθητές, οι οποίοι αλλάζουν βαθμίδα καθώς και για τα νήπια που εγγράφονται στην Α΄Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, απαιτείται Συμπληρωματική Εισήγηση του οικείου ΚΕΔΔΥ.
Προσοχή! Για τη σχολική χρονιά 2012-2013 τα ισχύοντα για τις εγκεκριμένες παράλληλες στηρίξεις λόγω αυτισμού θα ισχύσει και για τις αιτήσεις παράλληλης στηρίξης που έχουν εγκριθεί για μαθητές με προβλήματα όρασης καθώς και σε εκείνες που έχουν εγκριθεί για μαθητές με προβλήματα ακοής.
Οι εγκεκριμένες αιτήσεις μαθητών με προβήματα όρασης και ακοής ανανεώνονται εφόσον συναινεί εγγράφως ο γονέας ή κηδεμόνας του μαθητή. Οι έγγραφες δηλώσεις συνκεντρώνονται με τον ίδιο τρόπο που συγκεντρώνονται και οι δηλώσεις για τους αυτιστικούς μαθητές και τα στοιχεία αποστέλλονται στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής της Κ.Υ. το αργότερο μέχρι και την 30η Ιουνίου 2012 (προσοχή και εδώ στην τάξη φοίτησης).
B. Παράλληλη στήριξη αυτιστικών μαθητών από Ειδικό Βοηθό
Σύμφωνα με το άρθρο 7 § 4 εδαφ. γ΄ « Η παράλληλη στήριξη των αυτιστικών μαθητών μπορεί να υλοποιείται και από ειδικό βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή της Σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων ».
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έγκριση της παράλληλης στήριξης των αυτιστικών μαθητών από ειδικό βοηθό ( ιδιώτη) είναι:
1. Γνωμάτευση και πρόταση παροχής παράλληλης στήριξης από το οικείο ΚΕΔΔΥ , δηλαδή το ΚΕΔΔΥ της περιοχής του σχολείου φοίτησης του μαθητή ( άρθρο 6 § 1 εδαφ. β΄ του ν.3699/2008 « …….την παράλληλη στήριξη εισηγείται αποκλειστικά το οικείο ΚΕΔΔΥ ….» ) .
2. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα προς τη Διεύθυνση του Σχολείου.
3. Βιογραφικό και Ποινικό Μητρώο του προτεινόμενου από την οικογένεια του μαθητή για την υλοποίηση της ιδιωτικής παράλληλης στήριξης.
4. Σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Σχολείου φοίτησης και του Συλλόγου Διδασκόντων.
Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο δεν τίθεται προθεσμία για την έγκριση της ιδιωτικής παράλληλης στήριξης και ο Διευθυντής του Σχολείου θα πρέπει να γνωστοποιεί την ύπαρξη του ιδιώτη ειδικού βοηθού στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που υπάγεται το σχολείο φοίτησης του μαθητή.
Προσοχή!Ο ειδικός βοηθός που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή προβλέπεται από το νόμο μόνο για τους αυτιστικούς μαθητές, δεν προβλέπεται για άλλες περιπτώσεις αναπηρίας και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ούτε για τη βοήθεια μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται. Για τις περιπτώσεις αυτές στήριξη παρέχεται μόνο από εκπαιδευτικό ή Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Γ. Στήριξη σε μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται
Για τους μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται οι διατάξεις του άρθρου 6§2 του ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α) προβλέπουν τη στήριξη από ειδικό βοηθητικό προσωπικό ( Ε.Β.Π.).
1. Η αίτηση για έγκριση και παροχή στήριξης από Ε.Β.Π. σε μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται υποβάλλεται στο σχολείο φοίτησης του μαθητή από τον γονέα ή κηδεμόνα του το διάστημα από την ημερομηνία εγγραφής έως και την 31η Ιουλίου 2012, εκτός αν η ανάγκη για στήριξη από Ε.Β.Π. προκύψει μετά την ανωτέρω προθεσμία.
2. Με την αίτηση του για παροχή στήριξης από Ε.Β.Π., ο γονέας συνυποβάλλει γνωμάτευση από το οικείο ΚΕΔΔΥ. ή από πιστοποιημένο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή από δημόσια υγειονομική επιτροπή.
3. Οι ανωτέρω αιτήσεις καθώς και βεβαιώσεις εγγραφής ή φοίτησης, διαβιβάζονται από τη Δ/νση του σχολείου στη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέσω της αντίστοιχης Περιφερειακής Δ/νσης αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης.
4. Η στήριξη των μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται παρέχεται μόνο από ειδικό βοηθητικό προσωπικό που προσλαμβάνεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Δεν δύναται να εγκριθεί για τον ίδιο μαθητή ταυτόχρονα η παροχή παράλληλης στήριξης από εκπαιδευτικούς και στήριξης Ε.Β.Π.
6. Σε περίπτωση που στο ίδιο σχολείο εγκριθεί στήριξη με ειδικό βοηθητικό προσωπικό για δύο μαθητές τότε το ΚΕΔΔΥ με εισήγηση του θα μπορεί να προβλέπει την κάλυψη των αναγκών των μαθητών αυτών από έναν ειδικό Βοηθό.
Με απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. εγκρίνεται η παροχή παράλληλης στήριξης σε μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται για μια σχολική χρονιά.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ.102224/Γ6/25-08.2009 οι πιστώσεις για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε προσωπικό (εκπαιδευτικούς, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.) στην Ειδική Αγωγή θα διατίθενται κατά προτεραιότητα ως εξής:
1) ΣΜΕΑΕ
2) Τμήμα ένταξης και
3) Παροχή παράλληλης στήριξης και στήριξης από Ε.Β.Π.

Ο Διευθυντής της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής
Γεώργιος Αλεβίζος

http://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/eidikhs-agoghs/1342-enhmerwsh-gia-thn-parallhlh-sthrixh.html