22/5/14

Απίστευτο κόλπο για να γράψεις καλά στις εξετάσεις - Δείτε το πριν το κατεβάσει το υπουργείο

http://www.paideianews.gr/arthro/%CE%B1%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BD-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-0
Δεν υπάρχει!!!!!
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi1.ytimg.com%2Fvi%2FYOflpp8rd-I%2Fsddefault.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.alfavita.gr%2Farthron%2F%25CE%25B1%25CF%2580%25CE%25AF%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2585%25CF%2584%25CE%25BF-%25CE%25BA%25CF%258C%25CE%25BB%25CF%2580%25CE%25BF-%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CE%25BD%25CE%25B1-%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25AC%25CF%2588%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25AC-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2582-%25CE%25B5%25CE%25BE%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25AC%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582-%25CE%25B4%25CE%25B5%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25B5-%25CF%2584%25CE%25BF-%25CF%2580%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BD-%25CF%2584%25CE%25BF-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B5%25CE%25B2%25CE%25AC%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9-%25CF%2584%25CE%25BF-%25CF%2585%25CF%2580%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25B3%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25BF&h=480&w=640&tbnid=mm0TS5xkwZ7V3M%3A&zoom=1&docid=i2nsJci0ZBbK7M&ei=3ON9U_XdCYv24QTsioGoAw&tbm=isch&ved=0CFkQMygEMAQ&iact=rc&uact=3&dur=788&page=1&start=0&ndsp=16
Ο νεαρός που ανέβασε το παρακάτω βίντεο δίνει απλές και πρακτικές συμβουλές για να γράψει κάποιος καλά στις εξετάσεις.
Μερικοί θα εντυπωσιαστούν (!) γιατί ίσως δεν έχουν σκεφτεί το κολπάκι. Αξίζει να το δείτε. Προσέξτε τη συσκευή που προτείνει, το στυλό και το βιβλίο.
Δώστε προσοχή στις οδηγίες.

 Άντε και καλή επιτυχία σε όσους δίνουν εξετάσεις προαγωγικές, πανελλήνιες και λοιπές αν υπάρχουν.

Πηγή