16/11/14

Δυσορθογραφία.Στρατηγικές παρέμβασης (Υλικό)http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-QSXhotHWkVQ%2FU6rsvQm-mvI%2FAAAAAAAACi4%2FyD-93w_coFA%2Fs1600%2Fdiataraxes%252Bgraptou%252Blogou.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fthematalogotherapeias.blogspot.com%2F2014%2F06%2Fblog-post_23.html&h=390&w=592&tbnid=XPmv4edgbOd5nM%3A&zoom=1&docid=uqYRcKPxno2XqM&ei=3q5oVP3rOKa4ygPH0IGoCg&tbm=isch&ved=0CEEQMygYMBg&iact=rc&uact=3&dur=2178&page=2&start=17&ndsp=21
Η Δυσορθογραφία είναι μία από τις τρεις διαταραχές που αποτελούν την ομάδα των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών. Αφορά στην δυσκολία της γραφής τόσο στο επίπεδο της λέξης, όσο και στο επίπεδο της πρότασης και της σύνταξης γραπτής παραγράφου.
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Flittletyro.com.au%2Fv1%2Fassets%2FTYRO-213-300x200.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Flittletyro.com.au%2Fblog%2Fpoor-handwriting-is-a-growing-problem-is-your-child-at-risk%2F&h=200&w=300&tbnid=09H4pF3nuhzNjM%3A&zoom=1&docid=_ocaH9G3YRBVPM&ei=d69oVK3RMKfvywPi-ILoAQ&tbm=isch&ved=0CD4QMygVMBU&iact=rc&uact=3&dur=552&page=2&start=20&ndsp=25