1/7/16

Ο Καιρός στο Νηπιαγωγείο (Υλικό για κάθε μήνα!) 

Τισ περιςςότερεσ μέρεσ είχε 
..................................................... 
Μόνο λίγεσ μέρεσ είχε 
..................
πηγη

Ο Καιρός στο Νηπιαγωγείο