31/10/12

Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή

Υλικό έτοιμο προς χρήση

Μικροί Καλλιτέχνες
σε Δράση Α΄

http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=164

Μαθαίνω να Κυκλοφορώ
με Ασφάλεια Β'

http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=177

 

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για την παράλληλη στήριξη και την απασχόληση ειδικού εκπαιδευτή.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο   Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

( για τους γονείς μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία)

 

Α.ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝ.  ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

1. ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης

► Ο μαθητής που εμφανίζει ήπιες μαθησιακές δυσκολίες φοιτά στην τάξη του γενικού σχολείου υποστηριζόμενος από τον εκπαιδευτικό της τάξης, που συνεργάζεται κατά περίπτωση με το  Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., το σχολ. σύμβουλο γενικής και ειδικής εκπ/σης.

 

2. Π Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Η   Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η  

► Ο μαθητής φοιτά στην τάξη του γενικού σχολείου  με την παρουσία εκπαιδευτικού ΕΑΕ, που τον στηρίζει  και τον υποβοηθά με εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα και έξω από την τάξη προκειμένου να ανταπεξέλθει στα μαθήματα αυτής και ταυτόχρονα ο εκπαιδευτικός της παράλληλης  είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες της σχολ. ζωής (διαλείμματα, επισκέψεις, εκδηλώσεις κ.λ.π.) στην οποία μετέχει ο μαθητής.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

1.       Αίτηση του γονέα/κηδεμόνα (έντυπο υπόδειγμα παρέχεται από τη διεύθυνση της σχολ. μονάδας).

2.       Γνωμάτευση αποκλειστικά του οικείου Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., η οποία στην περίπτωση που στη σχολ. μονάδα λειτουργεί Τμήμα Ένταξης θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικότερη αιτιολογία. Στη γνωμάτευση του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. θα πρέπει να αναφέρονται και οι ώρες της παράλληλης στήριξης καθώς και εάν αυτή θα γίνει σε μόνιμη βάση.

3.       Βεβαίωση εγγραφής του μαθητή για το επόμενο σχολ. έτος  .

Οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη υποβάλλονται στη σχολική μονάδα όπου εγγράφεται ο μαθητής για να φοιτήσει από 1-21 Ιουνίου (περίοδος εγγραφών) και από 1η Σεπτεμβρίου έως την 20η Οκτωβρίου (αρθ. 6 παραγρ. 1 περ. β) εδαφ. ε΄του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ. Α΄)) και μέσω της Διεύθυνσης Εκπ/σης διαβιβάζονται στο Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. προκειμένου να εγκρίνει τη χορήγησή τους.

Σημειώνεται ότι οι παράλληλες στηρίξεις λόγω αυτισμού ή με προβλήματα όρασης ή ακοής ανανεώνονται αυτόματα για το επόμενο σχολικό έτος εφόσον είναι σε ισχύ η γνωμάτευση του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. και δεν επιθυμεί ο γονέας τη διακοπή της (έντυπα δήλωσης επιθυμίας για ανανέωση ή μη παρέχονται από τη διεύθυνση της σχολ. μονάδας).

 

3. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΟ που τον διαθέτει η οικογένεια του μαθητή

Σύμφωνα με το αρθ. 7 παρ. 4 εδαφ. γ΄του Ν. 3699/2008 και το αριθμ. 66606/Γ6/14-6-2011 έγγραφο του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.  η παράλληλη στήριξη μόνο αυτιστικών μαθητών μπορεί να υλοποιείται και από ειδικό βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή της σχολ. μονάδας και του Συλλόγου των Διδασκόντων.

Προϋποθέσεις για την έγκρισή από τη Δ/νση του σχολείου:

1.       1.Αίτηση του γονέα/κηδεμόνα προς τη Δ/νση της σχολ. μονάδας (έντυπο υπόδειγμα παρέχεται από τη διεύθυνση της σχολ. μονάδας).

2.       Γνωμάτευση αποκλειστικά του οικείου Κ.Ε.Δ.Δ.Υ..

3.       Ποινικό μητρώο (τύπου Α΄) και Βιογραφικό σημείωμα του προτεινόμενου προσώπου (εθελοντή ή αμειβόμενου) από την οικογένεια του μαθητή για την υλοποίηση της ιδιωτικής παράλληλης στήριξης.

4.       Να μην έχει εγκριθεί /υλοποιηθεί  παράλληλη στήριξη από τη Δ/νση Ειδ. Αγωγής του Υπουργείου για το συγκεκριμένο μαθητή (είτε λόγω έλλειψης πιστώσεων είτε λόγω παρέλευσης της 20ης Οκτωβρίου).

 

4. ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

► Ο μαθητής που  δε μπορεί να αυτοεξυπηρετείται (λ.χ. εξαιτίας κινητικής αναπηρίας) φοιτά σε σχολεία της γεν. εκπ/σης με την ανάλογη στήριξη (όχι εκπαιδευτική) από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) η οποία του χορηγείται εφόσον δε ζητείται παράλληλη στήριξη (αρθ. 18 Ν. 3699). Το Ε.Β.Π. προσλαμβάνεται μόνο από το Υπ. Παιδείας κατόπιν σχετικής έγκρισης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Αίτηση του γονέα/κηδεμόνα (έντυπο υπόδειγμα παρέχεται από τη διεύθυνση της σχολ. μονάδας).

1.       Γνωμάτευση του οικείου Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή πιστοποιημένης ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας* ή από δημόσια υγειονομική επιτροπή (Α΄/θμια ή Β΄/θμια).

2.       Βεβαίωση εγγραφής του μαθητή για το επόμενο σχολ. έτος (εκδίδεται από το Διευθυντή/Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας).

Οι αιτήσεις για στήριξη με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό   για το επόμενο σχολικό έτος, υποβάλλονται στο σχολείο φοίτησης του μαθητή από  από την ημερομηνία εγγραφής του μαθητή (1η Ιουνίου) έως την  21η Ιουνίου  εκτός αν η ανάγκη για στήριξη προκύψει μετά την ανωτέρω προθεσμία, οπότε και στη συνέχεια διαβιβάζονται στην Υπηρεσία για περαιτέρω αποστολή στο Υπουργείο προκειμένου να εγκριθούν.

 

5.  ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΕΚΠ/ΚΟ γνώστη της νοηματικής/γραφής Βraille

Oι κωφοί/βαρήκοοι καθώς και οι τυφλοί/με χαμηλή όραση μαθητές χωρίς νοητική υστέρηση ή άλλης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες φοιτούν στις σχολ. τάξεις του γενικού σχολείου με στήριξη από εκπαιδευτικό ΕΑΕ  γνώστη της νοηματικής ή της γραφής Braille (αρθ. 7  παρ.1 & 2 του Ν. 3699).

6. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

  ► Εκπαιδευτικός γενικής ή ειδικής αγωγής κατά περίπτωση διδάσκει το μαθητή στο σπίτι του,  το ανώτερο 10 ώρες την εβδομάδα, όταν ο τελευταίος πάσχει από σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα υγείας τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και φοίτηση του στο σχολείο γεν. εκπαίδευσης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

      1. Αίτηση του γονέα/κηδεμόνα (έντυπο υπόδειγμα παρέχεται από τη διεύθυνση της σχολ. μονάδας) η οποία υποβάλλεται στη σχολ. μονάδα.

2.      Βεβαίωση εγγραφής του μαθητή για το επόμενο σχολ. έτος .

3.       Πρόσφατη Ιατρική Γνωμάτευση, στην οποία αναγράφεται η διάρκεια επιβεβλημένης παραμονής στο σπίτι από δημόσια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία* ή δημόσια υγειονομική επιτροπή (Α΄/θμια ή Β΄/θμια).

   Επισημαίνεται ότι αιτήσεις για διδασκαλία στο σπίτι μπορούν να υποβληθούν οποτεδήποτε ακόμα και για διάστημα προσωρινό ή περιορισμένο χρονικά  (λ.χ. όταν μαθητής μετά από εγχείρηση πρέπει να παραμείνει κλινήρης για ένα μήνα). 

7. ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

► Ο μαθητής φοιτά κάποιες ώρες στην τάξη του γενικού σχολείου και μέχρι 15 ώρες την εβδομάδα στο τμήμα ένταξης της σχολικής μονάδας, που είναι κατάλληλα στελεχωμένο και οργανωμένο, με κοινό/ομαδικό και εξειδικευμένο/εξατομικευμένο πρόγραμμα, που καθορίζεται από το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Για τη φοίτηση σε Τ. Ε. θα πρέπει ο μαθητής να έχει σχετική γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή πιστοποιημένη ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία* ή κατ΄ελάχιστον  τη σύμφωνη  γνώμη του Σχολ. Συμβούλου ΕΑΕ.

Επισημαίνεται ότι Τ.Ε. δεν έχουν όλες οι σχολικές μονάδες οπότε οι μαθητές με σχετική γνωμάτευση δύνανται να εγγράφονται στην πλησιέστερη που διαθέτει Τ. Ε..

 

ΣΗΜ.: Οι πιστώσεις για την κάλυψη λειτουργικών κενών σττην Ειδική Αγωγή σε προσωπικό (εκπαιδευτικούς, Ε.Β.Π. και Ε.Ε.Π.) διατίθενται κατά προτεραιότητα ως εξής:

1.       Στελέχωση των ΣΜΕΑΕ (Ειδικά Δημοτικά και Νηπιαγωγεία)

2.       Στελέχωση των Τμημάτων  Ένταξης και

3.       Υλοποίηση παράλληλης στήριξης και στήριξης από Ε.Β.Π.

 

Β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

Σύμφωνα με το αρθ. 33 παρ. 4 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α΄) τα απαιτούμενα για τη διδασκαλία μέσα για την ΕΑΕ παρέχονται δωρεάν από το κράτος  στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συγκεκριμένα:

-Μηχανικός Εξοπλισμός ( λ.χ. μαγνητόφωνο , Η/Υ προσαρμοσμένος σε κινητικές αναπηρίες)

                Η αγορά του απαραίτητου για τη διδασκαλία σε μαθητή ΑμΕΕΑ μηχανικού εξοπλισμού πραγματοποιείται από την οικεία Σχολική Επιτροπή, η οποία διαβιβάζει το αίτημα της στη Διεύθυνση Εκπ/σης με τα εξής δικαιολογητικά:

1.       Αίτηση του γονέα/κηδεμόνα (έντυπο υπόδειγμα παρέχεται από τη διεύθυνση της σχολ. μονάδας).

2.       Γνωμάτευση του οικείου Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή πιστοποιημένης ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας* ή από δημόσια υγειονομική επιτροπή (Α΄/θμια ή Β΄/θμια) που να προσδιορίζει την αναγκαιότητα συγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού για τη διδασκαλία του μαθητή.

3.       Βεβαίωση εγγραφής/ φοίτησης του μαθητή (εκδίδεται από το Διευθυντή/Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας).

4.       Έντυπη προσφορά από σχετικό εμπορικό κατάστημα για το ποσό που απαιτείται για την αγορά του μηχανολογικού εξοπλισμού.

                -Ακουστικά βαρηκοΐας

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 158014/Γ6/13-12-2010 (ΦΕΚ 1986/Β΄) για την αγορά ακουστικών βαρηκοΐας το Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. πλέον θα καταβάλλει το ανώτερο ποσό των 1500,00 €. Την εν λόγω παροχή δικαιούνται ανά τέσσερα (4) έτη  οι μαθητές της δημόσιας εκπ/σης με τα δικαιολογητικά δαπάνης που περιγράφονται αναλυτικώς στο σώμα της Κ.Υ.Α. Υπογραμμίζεται ότι οι 3 οικονομικές προσφορές είναι απαραίτητες για την εκκαθάριση της δαπάνης από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και ότι το τιμολόγιο αγοράς πρέπει να εκδοθεί στο όνομα του γονέα με τη σημείωση ότι η προμήθεια των ακουστικών βαρηκοΐας γίνεται για το παιδί του (ονοματεπώνυμο).

Υπόδειγμα αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος γονέας παρέχονται από τη διεύθυνση της σχολ. μονάδας.

 

Επισήμανση! Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας  Δράμας πραγματοποιεί  δωρεάν λογοθεραπείες και εργοθεραπείες (αποκατάσταση) σε παιδιά που έχουν σχετική γνωμάτευση από παιδοψυχίατρο πιστοποιημένης ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας* κατόπιν ραντεβού (τηλ.25210 48050 Λογοθεραπεύτρια κα Φυρινίδου και Εργοθεραπεύτρια κα Ρούντσιου).


* Για τη λίστα των πιστοποιημένων ιατροπαιδαγωγικών υπηρεσιών/κέντρων απευθυνθείτε στη διεύθυνση του σχολείου ή στην ιστοσελίδα μας (dipedra.gr-Σημαντικά Νέα-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)


Πηγή: http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%B9%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B7%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%202012&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CEcQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.dipedra.gr%2Ffiles%2Fsinimena%2F2012%2FMay%2F28%2F3%2Fs11.doc&ei=y9aQULj-BpHDswbn6oEY&usg=AFQjCNFms4JrIxScEv2IEgZn1zvy86nHPQ

26/10/12

Εφαρμογή για iPad για παιδιά με διαταραχές λόγου

Ο Σταύρος Ξηντάρας, μέλος του δικτύου "Specials" του NOESI.gr, έχει δημιουργήσει μια βάση δεδομένων - στο πλαίσιο εφαρμογής (λογισμικού) που βοηθά στην εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα λόγου (ομιλίας). Η ελληνική βάση δεδομένων περιλαμβάνει εικόνες, σχήματα, φωτογραφίες, που αντιστοιχούν σε μία τεράστια γκάμα χρήσιμων λέξων και φράσεων, που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Ειδικές λεζάντες αναφέρουν την λέξη που αντιστοιχεί σε κάθε εικόνα. Επιλέγοντας μία σειρά εικόνων, σχηματίζονται προτάσεις, που εκφωνούνται (με αφήγηση πραγματικής ανθρώπινης φωνής) καθώς ο εκπαιδευόμενος επιλέγει της εικόνες.

Η βάση δεδομένων λειτουργεί σε iPad μέσω εφαρμογής από το App Store.
 • Η εφαρμογή, όπου εγκαθίσταται η ελληνική βάση δεδομένων, είναι διαθέσιμη για αγορά από το App Store για iPad. Σημ.: Το iPad είναι η συσκευή tablet της Apple και το App Store είναι το online κατάστημα με τις εφαρμογές (λογισμικό) που κατεβάζει ο χρήστης στη συσκευή του.
 • Η ελληνική βάση δεδομένων (εικόνες, λεζάντες, αφήγηση) που έχει κατασκευάσει ο Σταύρος Ξηντάρας διατίθεται δωρεάν από τον ίδιο προς τα μέλη του NOESI.gr, εφόσον αναλαμβάνει παράλληλα την εκπαίδευση του ατόμου στη χρήση της εφαρμογής.
 • Η εκπαίδευση στοχεύει την εξοικείωση με την εφαρμογή και όχι σε μία μακρόχρονη "θεραπευτική" συνεργασία.
 • Μόλις ολοκληρωθεί η εκπαίδευση, ο εκπαιδευόμενος και το περιβάλλον του έχουν στα χέρια τους ένα νέο εργαλείο επικοινωνίας και εκπαίδευσης στην ανάπτυξη λόγου.
Ο βασικός στόχος της εκπαίδευσης είναι να μπορέσει ο εκπαιδευόμενος να χρησιμοποιεί την εφαρμογή για να αναπτύξει ένα νέο κανάλι επικοινωνίας.
Η εκπαίδευση μπορεί να συμπεριλαμβάνει και άλλα μέλη της οικογένειας ή θεραπευτές που έρχονται σε επαφή με τον εκπαιδευόμενο. Παράλληλα, σημαντική είναι και η δυνατότητα προσαρμογής των εικόνων (λέξεων) σε κάθε χρήστη, π.χ. με αντικείμενα ή πρόσωπα από το οικείο περιβάλλον του, που μπορούν να ενταχθούν στη βάση δεδομένων, με νέες εικόνες, λεζάντες και αφήγηση (π.χ. αντικείμενα από το σπίτι του παιδιού ή ονόματα συγγενικών προσώπων, π.χ. θείος Νίκος, γιαγιά Μαρία).
Το κόστος της εκπαίδευσης καλύπτεπται μέσω "εργοσήμου" (καταβολή αμοιβής συν ΙΚΑ σε τράπεζα).

Η χρήση της εφαρμογής ενδείκνυεται για ανθρώπους που έχουν προβλήμματα λόγου (ομιλίας) και επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα σε άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, εγκεφαλικά, αφασία και άλλες διαταραχές της ανάπτυξης του λόγου.
Το NOESI.gr αξιολόγησε το λογισμικό σε μία πλήρη παρουσίαση της εφαρμογής και της χρήση της, σε συνάντηση με τον δημιουργό της. Με δυο λόγια, πιστεύουμε ότι ήρθε σε ελληνικά δεδομένα ένα σπουδαίο εργαλείο. Είναι απλό στη χρήση του και διαθέτει μία μεγάλη βάση δεδομένων όπου προστίθεται νέο υλικό (ακόμη και εξατομικευμένα). Βασίζεται στη χρήση εφαρμογών στο iPad, για τις οποίες δημοσιεύονται συνεχώς σημαντικές έρευνες σε διεθές επίπεδο, ως προς τα οφέλη τους στη εκπαίδευση παιδιών με διαταραχές λόγου. Μας άρεσε, ότι έχει πολύ δουλειά και ελληνικό (!) μεράκι, λ.χ. η εκφώνηση λέξεων με πραγματική ανθρώπινη φωνή. Πιστεύουμε, ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερο νέο εργαλείο στα χέρια παιδιών με διαταραχές λόγου, όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον που ασχολείται με την εκπαίδευσή τους (οικογένεια, θεραπευτές, σχολείο).

Πώς μπορείτε να δηλώσετε ενδιαφέρον

Καταρχάς, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να διαθέτουν iPad. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον δημιουργό της βάσης δεδομένων, Σταύρο Ξηντάρα, που θα αναλάβει την εγκατάσταση της ελληνικής βάσης δεδομένων και την εκπαίδευση στη χρήση της εφαρμογής.

Ο Σταύρος Σταύρος, είναι Ψυχοπαιδαγωγός – Εκπαιδευτικός Τ.Π.Ε. με μετεκπαίδευση στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία (Παν/μιο Αθηνών), ειδικός στη διάγνωση δυσκολιών μάθησης και στην εκπαιδευτική παρέμβαση. Δείτε περισσότερα στη σελ. www.noesi.gr/xintaras

 • Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Ξηντάρα μέσω της σελ.: www.noesi.gr/xintaras για πληροφορίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής, την αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου και τη διαδικασία της εκπαίδευσης.
 • Αγοράστε την εφαρμογή μέσω App Store (Apple), ώστε να εγκαταστήσετε τη βάση δεδομένων στα ελληνικά.
 • Σε συνεργασία με τον Σ. Ξηντάρα, οργανώστε την αξιολόγηση και το πρόγραμμα εκπαίδευσης του παιδιού.
 • Αν χρειάζεται, προσαρμόστε την βάση δεδομένων της εφαρμογής (εικόνες - λεζάντες - αφήγηση) στο περιβάλλον του εκπαιδευόμενου ατόμου.
Σημείωση:
Το NOESI.gr αναζητα χορηγούς για 2 συσκευές "iPad 2" και 1 συσκευή "new iPad", προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση παιδιών στην εφαρμογή που περιγράφεται εδώ ή και άλλες εκπαιδευτικές εφορμογές, για οικογένειες, που δε διαθέτουν iPad.

Πηγή :http://www.noesi.gr/node/4490

12/10/12

Συλλογή Δωρεάν Λογισμικού Υποστηρικτικών Τεχνολογιών για ΑμΕΑ από το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Αθηνών παρουσιάζονται με ένα οργανωμένο και συστηματικό τρόπο τα βοηθήματα που επιλέχθηκαν ύστερα από έρευνα στο Διαδίκτυο και δοκιμάστηκαν στο Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για κάθε Ελεύθερα Διαθέσιμο Λογισμικό δίνεται μια τυποποιημένη σύντομη περιγραφή με τις περισσότερο χρήσιμες πληροφορίες όπως: όνομα προϊόντος, έκδοση, κατασκευαστής, κατηγορία προϊόντος, σχετιζόμενες αναπηρίες, περιγραφή εφαρμογής, λειτουργικό σύστημα, διαδικασία εγκατάστασης, ρυθμίσεις, και τρόπος λήψης του λογισμικού.
Μπορεί κάποιος να πλοηγηθεί στη σελίδα με τρεις τρόπους:
 • "Παρουσίαση κατά Αναπηρία". Επιλέγοντας τη συγκεκριμένη κατηγορία αναπηρίας που επιθυμεί κάποιος εμφανίζονται όλα τα βοηθήματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν.
 • "Παρουσίαση κατά Βοήθημα". Επιλέγοντας μια από τις κατηγορίες βοηθημάτων εμφανίζονται όλα τα βοηθήματα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.
 • "Εμφάνιση Όλων". Εδώ μπορεί να δει όλα τα βοηθήματα.
Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής προσφέρουν σήμερα σημαντικές δυνατότητες που διευκολύνουν την καθημερινή ζωή και την κοινωνική ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και των ηλικιωμένων.
Οι λύσεις αυτές που ονομάζονται Υποστηρικτικές Τεχνολογίες, αποτελούνται από ειδικό εξοπλισμό και λογισμικό για Η/Υ και παρουσιάζονται με συστηματικό τρόπο στην ιστοθέση http://e-bility.gr.

Πηγή http://www.specialeducation.gr/frontend/article.php?aid=539&cid=143

Ειδική γραμματοσειρά για τη δυσλεξία

 

 
Διατίθεται για πρώτη φορά δωρεάν και προσφέρεται για χρήση και στα κινητά τηλέφωνα. Η «βαρύτητα» στο κάτω μέρος εμποδίζει τους χαρακτήρες της OpenDyslexic να «χορεύουν» διευκολύνοντας την ανάγνωση για τα άτομα με δυσλεξία.
Μια γραμματοσειρά που φιλοδοξεί να κάνει ευκολότερη την online ζωή των ατόμων με δυσλεξία διατίθεται δωρεάν στο Διαδίκτυο. Η OpenDyslexic, όπως λέγεται, είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να είναι πιο ευανάγνωστη από όσους έχουν μαθησιακές δυσκολίες και έχει «προσαρμοστεί» για χρήση στις περισσότερες μηχανές αναζήτησης και στα κινητά τηλέφωνα.
Η γραμματοσειρά, όπως υποστηρίζει ο δημιουργός της, Αμπελάρντο Γκονσάλες, έχει «βαρύτητα» στο κάτω μέρος της για να μένει «σταθερή». «Ο εγκέφαλος μπορεί μερικές φορές να κάνει παράξενα πράγματα με τα γράμματα» δήλωσε μιλώντας στο BBC. «Το βάρος στο κάτω μέρος των χαρακτήρων ενισχύει τη γραμμή του κειμένου ενώ το ξεχωριστό σχήμα κάθε γράμματος το εμποδίζει να “αναποδογυρίσει” ή να μπερδευτεί με τα διπαλανά του».
Η OpenDyslexic δεν είναι η πρώτη ειδική για τη δυσλεξία γραμματοσειρά που κυκλοφορεί, είναι όμως η πρώτη η οποία διατίθεται δωρεάν καθώς αυτός ακριβώς ήταν ο σκοπός του δημιουργού της. «Είχα δει ανάλογες γραμματοσειρές, ήταν όμως εξωφρενικά ακριβές και καθόλου πρακτικές» εξήγησε ο κ. Γκονσάλες, σχεδιαστής εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα.
«Φαντάστηκα ότι θα υπήρχαν άνθρωποι που θα χρειάζονταν κάτι τέτοιο και έτσι σκέφτηκα να φτιάξω μια γραμματοσειρά σε ανοιχτή πρόσβαση» προσθέτει. «Εχω λάβει πολλά e-mail από ανθρώπους που λένε ότι για πρώτη φορά μπορούν να διαβάσουν κείμενο χωρίς να τρέμουν ή ότι η γραμματοσειρά τους έχει βοηθήσει σε άλλα συμπτώματα της δυσλεξίας».
Στη σχετική ιστοσελίδα ο προγραμματιστής ενθαρρύνει όσους επιθυμούν να κατεβάσουν την OpenDyslexic, να μη διστάσουν να τη μοιραστούν με φίλους τους και να τον ενημερώνουν για τυχόν προβλήματα, ώστε να προβαίνει συνεχώς σε βελτιώσεις.
Προς το παρόν η OpenDyslexic διατίθεται σε λατινικούς χαρακτήρες και μπορείτε να την κατεβάσετε χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο http://dyslexicfonts.com/downloads.php
ΠΗΓΗ : ΤΟ ΒΗΜΑ
http://www.noesi.gr/node/4514

8/10/12

Νέο τεστ μετρά τον κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού (ΔΑΔ)

Ομάδα Ελλήνων και Αυστραλών ερευνητών, στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, έχει αναπτύξει ένα τεστ που είναι σε θέση να προβλέψει τον κίνδυνο εμφάνισης διαταραχής στο φάσμα του αυτισμού (ΔΑΦ).
Ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής Σταν Σκαφίδας, διευθυντής του Κέντρου για "Neural Engineering" στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, δηλώνει:
Tο τεστ θα μπορούσε να βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση του αυτισμού σε βρέφη και παιδιά και, παράλληλα, να βοηθήσει στην πρώιμη αντιμετώπιση της διαταραχής σε άτομα που διαγιγνώσκονται σε μεγαλύτερη ηλικία
Θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για τις οικογένειες που έχουν ιστορικό αυτισμού ή συναφείς διαταραχές όπως το σύνδρομο Asperger
Κατά τους ερευνητές, οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΔ) επηρεάζουν περίπου 1 ανά 150 άτομα. Το τεστ προέβλεψε με επιτυχία περισσότερες από 70 στις 100 περιπτώσεις ατόμων που διαγνώστηκαν με ΔΑΔ στην Κεντρική Ευρώπη.
Η γεννετική βάση του αυτισμού ερευνάται εδώ και χρόνια. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τις ΗΠΑ για 3.346 άτομα με ΔΑΔ και 4.165 συγγενείς τους, οι ερευνητές εντόπισαν 237 γενετικούς δείκτες (SNPs) σε 146 γονίδια που σχετίζονται και κυτταρικά μονοπάτια, που είτε συμβάλλουν ή προφυλλάσουν ένα άτομο από την ανάπτυξη ΔΑΔ.
Ο επικεφαλής της έρευνας για την γεννετική βάση του αυτισμού, Καθηγητής Παντελής Χρήστος, στο Κέντρο Νευροψυχιατρικής του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης, δήλωσε ότι η ανακάλυψη ενός συνδυασμού παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ΔΑΔ και εκείνων που προφυλλάσσουν ένα άτομο από την ανάπτυξη ΔΑΔ, σε ότι αφορά τα γονίδια και την αλληλεπίδρασή τους, είναι καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη ενός εργαλείου (τεστ) για την πρόβλεψη του αυτισμού. Η έρευνα είναι διεπιστημονική, αφορά διάφορα Κέντρα και Παν/μια και συνεχίζεται με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων του τεστ.
Το προφίλ του Καθηγητή Παντελή Χρ. βρίσκεται εδώ (στα αγγλικά):
http://www.psychiatry.unimelb.edu.au/centres-units/mnc/about/staff/cpant...
Μετάφραση από το προτύπο για λογαριασμό του NOESI.gr.
Πρωτότυπο άρθρο
New test predicts risk for Autism (The University of Melbourne)
Πηγή:
http://www.sciencealert.com.au/news/20121209-23729.html

http://www.noesi.gr/node/4502

Σύνδρομο ADHD / ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας)

Το σύνδρομο ή διαταραχή Ελλειμματικής (ή διάσπασης) Προσοχής - Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) αναφέρεται σε άτομα, που αντιμετωπίζουν προβλήμητα διάσπασης της προσοχής και σωματικής υπερδραστηριότητας. Συχνά το σύνδρομο αποκαλείται και "υπερκινητική διαταραχή". Χαρακτηρίζεται από απροσεξία, διάσπαση της προσοχής, υπερκινητικότητα, δυσκολίες στην αφοσίωση στις σχολικές υποχρεώσεις ή τη συμμόρφωση σε υποδείξεις.
Το όνομα ADHD προέρχεται από το ακρωνύμιο Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (μεταφράζεται "Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας). Τρεις φορές πιο συχνό στα αγόρια από όσο στα κορίτσια, το οικογενές σύνδρομο ADHD προσβάλλει 1 στα 100 παιδιά κάτω των 11 ετών. Συχνά το σύνδρομο σχετίζεται με αρνητικές επιδόσεις στο σχολείο, καθυστέρηση μάθησης και επικοινωνίας. Η διαταραχή ADHD συμπεριφορολογικά μεταφράζεται ως ανικανότητα ρύθμισης της συμπεριφοράς.

Αιτιολογία
Δυστυχώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις ακριβείς αιτίες που προκαλούν την ADHD, όμως οι γενετικοί παράγοντες φαίνεται να παίζουν μεγάλο ρόλο. Η ADHD είναι κυρίως οικογενής νόσος. Εάν υπάρχουν άλλα οικογενειακά προβλήματα, δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτά συνεισφέρουν στην ADHD ή αν η οικογένεια αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα επειδή είναι δύσκολο να συμβιώνεις με παιδιά με ADHD. Το γεγονός ότι πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι στα παιδιά με ADHD, μέρη του εγκεφάλου (μετωπιαίος και βρεγματικός λοβός, και μέρος του μεσεγκεφάλου) δυσλειτουργούν, δεν μπορεί να θεωρηθεί απαραίτητα και ως αιτιολογικός παράγοντας της νόσου.

Δυσκολίες στη διάγνωση
Υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις για την ADHD ανά τον κόσμο και η διάγνωση και η θεραπεία αλλάζουν με ταχύτητα. Σε μερικές χώρες, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, η διάγνωση περιλαμβάνει ένα περιορισμένο εύρος συμπεριφορών και έτσι τα παιδιά διαγιγνώσκονται με ευκολία και αντιμετωπίζονται με φάρμακα. Στον υπόλοιπο κόσμο, το ADHD δεν αναγνωριζόταν εύκολα, μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Πολύ συχνά μπορεί να συγχυστεί με εναντιωματικά προβλήματα (επιθετική συμπεριφορά) ή μεμονωμένες δυσκολίες οι οποίες είναι μέρος της φυσιολογικής ανάπτυξης και δεν απαιτούν αντιμετώπιση. Για αυτούς τους λόγους και προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση των γονέων, είναι σημαντικό τα παιδιά να αξιολογηθούν σωστά και, εφόσον είναι αναγκαίο, να αντιμετωπιστούν βάσει αυστηρών κλινικών οδηγιών.
Τα συμπτώματα ή οι αιτιάσεις πρέπει να είναι παρόντα για τουλάχιστον 6 μήνες, και συνήθως ξεκινούν στην προσχολική ηλικία. Τα παιδιά αυτά έχουν επίσης συχνά γλωσσικές δυσκολίες ή ειδικές μαθησιακές ανάγκες.

Βασικά χαρακτηριστικά του συνδρόμου
 • Απροσεξία
 • Διάσπαση της προσοχής
 • Υπερκινητικότητα
Συμπεριφορολογικά, τα παραπάνω μεταφράζονται ως ανικανότητα ρύθμισης της συμπεριφοράς. Τα παιδιά μπορεί να έχουν δυσκολία αφοσίωσης στην σχολική εργασία ή να συμμορφώνονται με υποδείξεις (στο σχολείο ή το σπίτι). Τα συμπτώματα ή οι αιτιάσεις συνήθως ξεκινούν στην προσχολική ηλικία. Τα παιδιά αυτά έχουν επίσης συχνά γλωσσικές δυσκολίες ή ειδικές μαθησιακές ανάγκες.
Καθώς η σωματική υπερκινητικότητα βελτιώνεται με την ηλικία, λίγα είναι ακόμη γνωστά για την φύση αυτών των προβλημάτων στην εφηβεία και την μετέπειτα ζωή. Είναι πιθανό, οι υπολειπόμενες δυσκολίες να συνδέονται κυρίως με την ικανότητα συγκέντρωσης του νεαρού ατόμου ή την κοινωνική ωριμότητα, παρόλο που η τελευταία δεν αποτελεί διαγνωστικό χαρακτηριστικό. Μεταξύ του 30% και του 50% των παιδιών με ADHD έχουν επίσης προβλήματα συμπεριφοράς (εναντιωματική συμπεριφορά) και αυτός ο συνδυασμός είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί.
Χαρακτηριστικές συμπεριφορές που συνδέονται με το σύνδρομο
 • Ανησυχία και υπερκινητικότητα
 • Αδυναμία παραμονής για πολύ στο ίδιο μέρος ή την ίδια δραστηριότητα
 • Νευρικότητα (πήγαινε-έλα), ασυγκράτητη και αδιάκοπη ομιλία, διακοπή τρίτων όταν μιλούν
 • Διάσπαση προσοχή τους και αδυναμία ολοκλήρωσης έργου (task)
 • Εύρος προσοχής περιορισμένο δυσκολία συγκεντρωσης σε εργασίες που απαιτούν περίσκεψη
 • Παρορμητικότητα (ανάληψη δράση χωρίς προηγούμενη λογική σκέψη)
 • Δυσκολία διατήρησης της υπομονής κατά την αναμονή (αναμονή στη σειρά στην τάξη, σε παιχνίδια, στη συζήτηση ή σε άλλη κοινωνική κατάσταση)
Συμπτώματα
Τα παιδιά με ADHD παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά σημεία:
 • Ανησυχία και υπερκινητικότητα. Δεν μένουν για πολύ στο ίδιο μέρος ή κάνουν την ίδια δραστηριότητα.
  Στριφογυρίζουν νευρικά, μιλούν ασταμάτητα και διακόπτουν τους άλλους όταν μιλούν.
 • Διασπάται εύκολα η προσοχή τους και δεν ολοκληρώνουν καμιά εργασία.
 • Το εύρος προσοχής τους είναι περιορισμένο και δεν μπορούν να συγκεντρωθούν σε εργασίες που απαιτούν περίσκεψη.
 • Εμφανίζουν παρορμητικότητα, ξαφνικά κάνουν πράγματα χωρίς να τα σκεφτούν.
 • Αδυνατούν να περιμένουν τη σειρά τους στην τάξη, σε παιχνίδια, στη συζήτηση ή σε άλλη κοινωνική κατάσταση.
Τα παιδιά με ADHD συνήθως έχουν φυσιολογική διανοητική ικανότητα. Μερικά παιδιά όμως με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί επίσης να έχουν ADHD. Μπορεί ακόμη να έχουν και άλλες δυσκολίες, οι οποίες δεν είναι τυπικές (διαγνωστικές) της κατάστασης, αλλά μάλλον δευτερογενείς λόγω της επίδρασης των προαναφερθέντων προβλημάτων:
 • Τα παιδιά με ADHD μπορεί να έχουν καθυστερημένη ανάπτυξη λόγου.
 • Έχουν δυσκολίες στην ανάγνωση.
 • Μένουν πίσω στις σχολικές εργασίες. Αυτό μπορεί επίσης να συνδεθεί με την αδυναμία τους να συγκεντρωθούν και να μάθουν νέες πληροφορίες, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες τάξεις.
 • Είναι κοινωνικά ανώριμα και δυσκολεύονται να αναπτύσσουν και να διατηρούν φιλίες.
 • Έχουν χαμηλή εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, αισθάνονται ότι είναι ανόητοι, συνήθως γιατί δεν μαθαίνουν τόσο γρήγορα όσο τα άλλα παιδιά.
 • Έχουν συνυπάρχοντα εναντιωματικά προβλήματα, όπως επιθετικότητα, δεν ανταποκρίνονται στην πειθαρχία και έχουν ξεσπάσματα θυμού. Έχουν ανήσυχο ύπνο, αργούν να κοιμηθούν και ξυπνούν πολύ νωρίς το πρωί. Αυτό είναι εξαντλητικό για την υπόλοιπη οικογένεια.
Όλα αυτά τα σημεία θα πρέπει να συγκεντρωθούν μέσα σε μεγάλη χρονική περίοδο και μέσω διαφορετικών καταστάσεων στο σπίτι και στο σχολείο. Η χρονολογική ηλικία του παιδιού θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν για την ερμηνεία της συμπεριφοράς του.
Επιπολασμός (συχνότητα εμφάνισης στο γενικό πληθυσμό)
Η διαταραχή (ΔΕΠΥ) δεν είναι τόσο συχνή όσο πιστεύεται. Παρόλο που πολλά παιδιά, ιδίως αγόρια, μπορούν να χαρακτηριστούν υπερκινητικά ή να δυσκολεύονται να καθίσουν φρόνιμα ή να συγκεντρωθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, η πραγματική κλινική εικόνα του συνδρόμου απαιτεί έναν συγκεκριμένο αριθμό συνυπαρχόντων δυσκολιών. Αυτές, πιθανώς, προσβάλλουν 1 στα 100 παιδιά κάτω των 11 ετών. Είναι πιο συνηθισμένο, στα αγόρια απ' ό,τι στα κορίτσια - περίπου κατά τρεις φορές.
Αντιμετώπιση και θεραπεία
Το παιδί θα πρέπει να αξιολογηθεί σωστά πριν καταλήξουμε σε διάγνωση και ξεκινήσει θεραπεία. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Οι γονείς θα πρέπει να μιλήσουν στους δασκάλους για την πρόοδο του παιδιού, για τις όποιες μαθησιακές ή κοινωνικές δυσκολίες και για την ομοιογένεια των προβλημάτων μεταξύ του σπιτιού και του σχολείου. Σε πολλές περιπτώσεις, ένα σταθερό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με συμφωνία γονέων και δασκάλων, προσαρμοσμένο στις ικανότητες του παιδιού, είναι ένα ικανοποιητικό πρώτο βήμα.
Αν το παιδί απαιτεί μια πιο λεπτομερή αξιολόγηση των γνωστικών του ικανοτήτων (π.χ. αν μπορεί να συγκεντρωθεί στο βαθμό που αναμένεται από την χρονολογική του ηλικία), ένα ψυχομετρικό τεστ θα παράσχει χρήσιμες πληροφορίες. Αυτό εκτελείται από σχολικούς και κλινικούς ψυχολόγους.
Η τεκμηρίωση της διάγνωσης της ADHD γίνεται συνήθως από ένα παιδοψυχίατρο, λαμβανομένων υπ' όψιν των πορισμάτων των δασκάλων και των σχολικών ψυχολόγων. Σε μερικές περιπτώσεις παίρνουν μέρος και παιδίατροι σ' αυτή τη διαδικασία. Η κλινική αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει ιστορικό από τους γονείς και παρατηρήσεις από την κλινική και το σχολείο, καθώς μια σύντομη επαφή μπορεί να είναι παραπλανητική. Μια επίσκεψη στο σχολείο είναι επίσης ένα καλό σημείο εκκίνησης για να συζητηθεί και να ξεκινήσει ένα κοινό πλάνο χειρισμού. Το αν θα χρειαστεί νευρολογική εξέταση ή άλλα ιατρικά τεστ θα εξαρτηθεί από την παρουσία, για παράδειγμα, νευρολογικών σημείων (τα οποία σημειωτέον δεν αποτελούν χαρακτηριστικό της ADHD), ή πριν να ξεκινήσει φαρμακευτική αγωγή. Ο χειρισμός της ADHD συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτικές και φαρμακολογικές θεραπείες και θεραπείες συμπεριφοράς. Αυτές δεν αποκλείονται αμοιβαία και δεν απαιτούνται για όλα τα παιδιά. Πολλά εξαρτώνται από τις αντιλήψεις και τις τεκμηριωμένες αποφάσεις των γονέων, όπως επίσης και από την επίδραση των ελλειμμάτων στη ζωή του παιδιού.
Συγγραφέας:
Παναγιώτης Βοστάνης, Kαθηγητής παιδικής και εφηβικής ψυχιατρικής
Πηγή:
Κέντρο πληροφόρησης για την ψυχική υγεία του Παιδιού και του Εφήβου
http://www.noesi.gr/book/syndrome/adhd

4/10/12

25 τρόποι για να βοηθήσετε το παιδί σας να συγκεντρώνεται

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς (αλλά και όλο τον χρόνο) οι περισσότεροι γονείς, αγωνιούν για το πώς μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους να συγκεντρώνεται στο διάβασμά του. Η εικόνα του παιδιού που μοιάζει να είναι «στην πρίζα», έτοιμο να «πεταχτεί» από την καρέκλα του γραφείου του ανά πάσα στιγμή, προκαλεί προβληματισμό, αλλά δεν αποτελεί άλυτο πρόβλημα. Κάποιοι ιδιαίτερα απογοητευμένοι γονείς καταφεύγουν σε ειδικούς για να κατανοήσουν γιατί τα παιδιά τους δείχνουν «εκτός ελέγχου». Έτσι, ένας ικανός αριθμός παιδιών καταλήγει στην εποχή μας με τη διάγνωση του συνδρόμου της ελλειμματικής προσοχής ή/και υπερκινητικότητας.
Το σύνδρομο αυτό έχει ιστορία 30 χρόνων και ξεκίνησε από έρευνες στον χώρο της γνωστικής ψυχολογίας. Ο προβληματισμός που προκαλεί η ύπαρξη αυτού του συνδρόμου συνδέεται με το γεγονός ότι υπάρχει ασάφεια ως προς τα ακριβή του συμπτώματα: η υπερκινητικότητα, η διάσπαση προσοχής και ο παρορμητισμός που τυχόν εκδηλώνει ένα παιδί δείχνουν να εξαρτιόνται σε βαθμό και έκταση από την εκάστοτε περίσταση. Για παράδειγμα, ένα παιδί ίσως παρουσιάζει υπερκινητικότητα και δυσκολία στο να καθίσει στο θρανίο του να γράψει μια «βαρετή» εργασία, αλλά μπορεί να παραμείνει καθισμένο καθ' όλη τη διάρκεια μιας πρόβας για ένα τραγούδι στο σχολείο του.
Επίσης, αυτές οι προβληματικές συμπεριφορές είναι πολύ γενικές στην περιγραφή τους και δεν δείχνουν τη σύνδεσή τους με τα αίτια που τις προκαλούν. Έτσι, ένα παιδί θα μπορούσε να παρουσιάζει υπερκινητικότητα και δυσκολία στην προσοχή, επειδή βαριέται, έχει κατάθλιψη ή άγχος, αλλεργία στο γάλα, είναι ιδιαίτερα δημιουργικό, είναι εξ ιδιοσυγκρασίας νευρικό, μαθαίνει καλύτερα μέσω πράξης και όχι μέσω θεωρίας, ή παρασύρεται από τα μίντια.
Η διάγνωση του συνδρόμου τείνει να είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην εποχή μας, και αξίζει τον κόπο να αναρωτηθούμε αν ίσως αποτελεί και μια βολική και πρόχειρη εξήγηση για τον πολύπλοκο τρόπο ζωής μας στον σύγχρονο δυτικό κόσμο. Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται διάσπαση στη συνοχή της οικογένειας και γενικευμένη τάση υποτίμησης του άλλου, και, ιδιαίτερα, κάθε μορφής εξουσίας. Παράλληλα, ζούμε σε έναν πολιτισμό που μας «βομβαρδίζει» καθημερινά και ασταμάτητα με μηνύματα και εικόνες, ενώ τα επίπεδα του στρες διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Δεν θα ήταν ίσως κατανοητό τα παιδιά να αντιμετωπίζουν με δυσκολία τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις ενός τέτοιου κόσμου;
Πώς μπορούν οι γονείς να αντιμετωπίσουν τέτοιους περιβαλλοντικούς παράγοντες και να δημιουργήσουν ένα κλίμα μέσα στο οποίο το παιδί τους θα μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα, να συγκεντρώνεται ευκολότερα, να μαθαίνει καλύτερα και να αποδίδει στο σχολείο και στα μαθήματά του; Αντί να δίνεται έμφαση σε πιθανές ελλείψεις του παιδιού, αξίζει να δίνεται προσοχή στην καλλιέργεια ενός θετικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα υπάρχει φροντίδα και μέριμνα για τη μοναδικότητά του και τις ιδιαίτερες, προσωπικές του ανάγκες. Στο πλαίσιο ενός ολιστικού προγράμματος που σέβεται τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας, προτείνονται στους γονείς 25 τρόποι για να βοηθήσουν το παιδί τους να συγκεντρώνεται καλύτερα.
Οι γονείς μπορούν:
 1. να παρέχουν ένα ισορροπημένο πρωινό,
 2. να παρέχουν μια μεσογειακού τύπου δίαιτα,
 3. να φροντίζουν για την αφαίρεση τυχόν αλλεργιογόνων τροφίμων από τη διατροφή του,
 4. να περιορίσουν τον χρόνο μπροστά στην τηλεόραση και τα βίντεο γκέιμς, (Είναι σημαντικό τα παιδί να έχει πρόσβαση σε σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, και να ξέρει να τα χειρίζεται εφόσον αποτελούν απαραίτητα εργαλεία στην εποχή μας. Οι γονείς θα πρέπει να του μάθουν να τα χρησιμοποιούν σωστά. Μπορούν να ελέγχουν τον χρόνο που καταναλώνει μπροστά στις οθόνες, καθώς και το είδος των δραστηριοτήτων του στο Διαδίκτυο, ώστε να το προφυλάξουν από τυχόν εθισμό και έκθεση σε ακατάλληλο υλικό. Μέσα από συζήτηση και συμφωνία σε κανόνες χρήσης, το παιδί μπορεί να απολαμβάνει με μέτρο και την τηλεόραση και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.)
 5. να παρακινούν το παιδί σε ένα πρόγραμμα καλής φυσικής άσκησης εντός του σχολείου,
 6. να φροντίσουν ώστε να ακολουθεί κάποιο πρόγραμμα άσκησης και εκτός του σχολείου, (Η άσκηση για το παιδί είναι εξαιρετικά σημαντική και θα πρέπει να προγραμματίζεται σε καθημερινή βάση. Οι γονείς πρέπει να ενθαρρύνουν το παιδί να συμμετέχει σε προγράμματα άθλησης της αρεσκείας του στη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά και να φροντίζουν να περιορίζονται οι ώρες που κάθεται σε μια καρέκλα κατά τη διάρκεια της μέρας. Το παιδί μπορεί να αναλάβει κάποιες υποχρεώσεις στο σπίτι που να του παρέχουν ευκαιρίες για κίνηση και άσκηση, όπως το να μαζέψει τα παιχνίδια του, να βοηθήσει στο στρώσιμο του τραπεζιού, ή να βγάλει βόλτα τον σκύλο.)
 7. να καλλιεργούν και να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση του παιδιού,
 8. να μάθουν τι ενδιαφέροντα έχει το παιδί και να του παρέχουν επιλογές,
 9. να καλλιεργούν και να ενισχύουν θετικές φιλοδοξίες για επιλογές επαγγελμάτων στο μέλλον,
 10. να διδάξουν στο παιδί να εκτιμά την αξία της προσωπικής προσπάθειας, (Είναι σημαντικό οι γονείς να δείχνουν ευαισθησία στην προσωπικότητα του παιδιού και να διατηρούν θετική εικόνα γι’ αυτό: αυτήν τη θετική εικόνα θα εσωτερικεύσει το παιδί ως εκτίμηση του εαυτού. Οι γονείς καλούνται να μάθουν στο παιδί την αξία της προσπάθειας, και να το επιβραβεύουν κατάλληλα τόσο για τις επιτυχίες του όσο και για την προσπάθεια. Κάθε παιδί έχει τις δικές του προτιμήσεις και τα δικά του ενδιαφέροντα. Μέσα από συζήτηση και την παροχή επιλογών, θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύπτει καινούργια πράγματα και να καταπιάνεται με αυτά εξασκώντας διαρκώς τις δεξιότητες και τις γνώσεις του. Η κατανόηση και ενίσχυση της προσωπικότητας και των ενδιαφερόντων ενός παιδιού ωθούν και προς τον σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό του.)
 11. να δίνουν οδηγίες στο παιδί με τρόπους που να του κρατούν την προσοχή,
 12. να παρέχουν ευκαιρίες για μάθηση που να διεγείρουν τη φαντασία του παιδιού,
 13. να παρέχουν ευκαιρίες για δημιουργική έκφραση μέσα από τις τέχνες, (Οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν το παιδί να συγκεντρωθεί στις οδηγίες που του δίνουν, προσφέροντάς τες με τρόπο που να τις κατανοεί και να τις αφομοιώνει εύκολα. Είναι πιο εύκολο, για παράδειγμα, ένα παιδί να κατανοήσει κάτι σημαντικό που του εξηγεί ο πατέρας του όταν αυτός το κοιτάζει κατά πρόσωπο καθώς του μιλάει. Ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, οι γονείς μπορούν να του μεταφέρουν οδηγίες γράφοντάς τες σε χαρτί που το τοποθετούν σε έναν χώρο κοινής θέας, όπως το ψυγείο, και χρησιμοποιώντας απλή γλώσσα και χρώματα να του εφιστούν την προσοχή σε συγκεκριμένα σημεία. Ο Πλάτωνας είχε περιγράψει τη σημασία τού να δημιουργούμε ατμόσφαιρα θετικής διάθεσης, ώστε να μαθαίνουν ευκολότερα και καλύτερα τα παιδιά. Οι γονείς μπορούν να παρέχουν ευκαιρίες στο παιδί να μαθαίνει με δημιουργικό τρόπο, χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, ιστορίες για την κατανόηση ενός θέματος, ποιηματάκια για την αποστήθιση μικρών πληροφοριών, ζωγραφική, χορό και μουσική για την έκφραση συναισθημάτων.)
 14. να μαθαίνουν στο παιδί τρόπους σωματικής χαλάρωσης,
 15. να χρησιμοποιούν σωστά τη σωματική επαφή για να βοηθούν το παιδί στη χαλάρωση και τη διατήρηση της ηρεμίας του,
 16. να χρησιμοποιούν απαλή μουσική για να το βοηθούν στην ηρεμία και τη συγκέντρωση,
 17. να αξιοποιήσουν τις ώρες της ημέρας που το παιδί αποδίδει καλύτερα, (Οι γονείς πρέπει να παρατηρούν και να κατανοούν ποιες είναι οι ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας που το παιδί τους αποδίδει καλύτερα. Κάποια παιδιά ξυπνούν με ευκολία το πρωί και μπαίνουν γρήγορα στο πρόγραμμά τους. Κάποια άλλα ίσως χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο στο πρωινό τους και τείνουν να αποδίδουν καλύτερα αργότερα μέσα στη μέρα. Γνωρίζοντας τους ρυθμούς του παιδιού, οι γονείς μπορούν να το βοηθήσουν να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία του και θα το κάνει να νιώθει αποδοτικό και ήρεμο. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να βοηθούν οι γονείς το παιδί να μάθει να «διαβάζει» το σώμα του και να χαλαρώνει όταν είναι κουρασμένο. Έρευνες δείχνουν ότι η σωματική επαφή με τον γονιό έχει ιδιαίτερα ευεργετικά αποτελέσματα τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική υγεία του παιδιού. Οι αγκαλιές και τα χάδια επικοινωνούν συχνά την αγάπη και τη φροντίδα του γονιού καλύτερα απ’ ό,τι οι λέξεις.)
 18. να παρέχουν θετικά μοντέλα προς μίμηση,
 19. να περνούν μαζί του ποιοτικό χρόνο,
 20. να επικοινωνούν αποτελεσματικά με το παιδί,
 21. να μαθαίνουν στο παιδί κοινωνικές δεξιότητες, (Τα παιδιά βοηθιούνται να αποκτήσουν καλές συμπεριφορές και συνήθειες ακολουθώντας θετικά πρότυπα. Οι γονείς αποτελούν τα πρώτα μοντέλα προς μίμηση για τα παιδιά τους, γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να φροντίζουν τον εαυτό τους και να είναι οι ίδιοι καλά. Μια μητέρα που ακολουθεί κακή διατροφή, είναι δύσκολο να πείσει την έφηβη κόρη της για τα οφέλη της καλής διατροφής. Αλλά και ένας πατέρας που δεν εξηγεί τι θέλει, αλλά βιάζεται να ξεσπάσει με την πρώτη αντιξοότητα που θα εμφανιστεί, θα δυσκολευτεί να μάθει στο παιδί του πώς να διεκδικεί σωστά κάτι που επιθυμεί. Η σωστή επικοινωνία με το παιδί είναι ο καλύτερος τρόπος για να μάθει πώς να επικοινωνεί κι αυτό με τη σειρά του αποτελεσματικά με τους άλλους, ελέγχοντας τον παρορμητισμό του.)
 22. να παρέχουν έναν χώρο κατάλληλο για μάθηση,
 23. να καθοδηγούν το παιδί πώς να οργανώνει τον χρόνο του, (Το παιδί μπορεί να συγκεντρωθεί καλύτερα σε έναν χώρο που θα είναι ειδικά διαμορφωμένος για το διάβασμά του. Είναι σημαντικό να είναι ένας σχετικά ήσυχος χώρος που να μην παρουσιάζει ιδιαίτερους περισπασμούς, π.χ., ένα γραφείο μπροστά σε παράθυρο με κίνηση απ’ έξω, που θα αποσυντονίζουν το παιδί. Οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν στην οργάνωση του διαβάσματος με πολλούς τρόπους: μπορούν, για παράδειγμα, να ενθαρρύνουν το παιδί να έχει μόνο ένα βιβλίο τη φορά πάνω στο γραφείο του, να έχει πάντα μπροστά του το σχολικό πρόγραμμα της εβδομάδας ώστε να βλέπει τι έχει για μελέτη, να τοποθετεί αμέσως στην τσάντα του τα βιβλία και τα τετράδια για το μάθημα που μόλις διάβασε, να ετοιμάζει την τσάντα και τα ρούχα του για την επόμενη μέρα από το βράδυ της προηγούμενης κ.λπ.)
 24. να ακολουθούν σταθερούς κανόνες και προγράμματα στο σπίτι,
 25. να χρησιμοποιούν κατάλληλες μεθόδους πειθαρχίας. (Οι γονείς διαμορφώνουν στο σπίτι ένα θετικό περιβάλλον για την ανάπτυξη του παιδιού μέσα από τη διατήρηση κάποιων σταθερών προγραμμάτων: γυρίζοντας από το σχολείο του, για παράδειγμα, είναι καλό να ενθαρρύνεται σε μια περίοδο ανάπαυσης και χαλάρωσης πριν χρειαστεί να ξαναμπεί σε εντατικούς ρυθμούς. Επίσης, οι γονείς θα πρέπει να μάθουν στο παιδί πώς να οργανώνει μικρά διαλείμματα κατά τη διάρκεια πολύωρης μελέτης, ώστε να ξεκουράζεται, να τρέφεται σωστά και να επιστρέφει στις υποχρεώσεις του. Είναι σημαντικό οι γονείς να συζητούν με το παιδί τη διαμόρφωση του προγράμματός του και να καταλήγουν από κοινού σε προσυμφωνημένα «συμβόλαια» που θα αποσαφηνίζουν τις υποχρεώσεις του, τις ευθύνες του μέσα στο σπίτι, τα προνόμια που θα κερδίζει όταν τα ακολουθεί σωστά και τις επιπτώσεις όταν δεν θα το κάνει: η σωστή και μετρημένη αφαίρεση προνομίων θα βοηθήσει το παιδί να κατανοήσει ότι έχει ευθύνη για τη συμπεριφορά του, και η ύπαρξη σαφών κανόνων θα του προσδώσουν μιαν αίσθηση ελέγχου και ηρεμίας στο καθημερινό του πρόγραμμα.)
Written by δρ Μαργαρίτα-Αγγελική Σχινά, κλινική ψυχολόγος, καθηγήτρια University of Indianapolis, Athens Campus
Πηγή :http://www.diatrofi.gr/index.php/bri-i/diet-soul/pchycology/item/499-25-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%AF-%CF%83%CE%B1%CF%82-%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9

Έφηβος και εκπαίδευση....Τί πρέπει να κάνω;

 Αυτό το θέμα απασχολεί πάρα πολλούς γονείς, μου έχει γίνει αρκετές φορές η ερώτηση "Τί να κάνω με το παιδί μου, μπαίνει στην εφηβία!"
Παρακάτω ακολουθεί ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, απαντώντας στις ερωτήσεις σας.
Στην έναρξη της εφηβείας με την είσοδο του στο γυμνάσιο το παιδί έχει να αντιμετωπίσει τις εξής δυσκολίες :
-Είναι το πρωτάκι στο σχολείο
-Έχει καινούργιους συμμαθητές και καινούργιους διαφορετικούς καθηγητές
-Αισθάνεται εκτεθειμένος και απροστάτευτος σε άγνωστα παιδιά που μπορεί να εκδηλώνουν και επιθετική συμπεριφορά
-Υπάρχει έντονος ανταγωνισμός και μεγαλύτερες μαθησιακές απαιτήσεις
Οι μεγάλες αυτές αλλαγές σε συνδυασμό με την κατάσταση στην οικογένεια και την έναρξη της εφηβείας μπορεί να επηρεάσουν πολύ το παιδί στην αυτοεκτίμηση του και στην απόδοση του στο σχολείο.
Σαν γονείς προσέξτε σε αυτή τη φάση τα παρακάτω :
-Φροντίστε να μην επιβαρύνετε το παιδί με επιπλέον αλλαγές στην οικογένεια –ένα διαζύγιο, μία μετακόμιση-το παιδί χρειάζεται σταθερότητα, ισορροπία και ασφάλεια όταν επιστρέφει σπίτι.
-Προετοιμάστε το παιδί για την καινούργια κατάσταση στο Γυμνάσιο , χωρίς να τον τρομάζετε και τονίστε τα θετικά στοιχεία της αναβάθμισης και της ανάληψης μεγαλύτερων πρωτοβουλιών.
-Φερθείτε με κατανόηση τους πρώτους μήνες και μην πιέζετε το παιδί κάνοντας κριτική και έχοντας υπερβολικές απαιτήσεις.
Το σχολείο για τους εφήβους είναι ένας χώρος που δεν λαμβάνει χώρα μόνο η ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση αλλά και η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων . Ας μην ξεχνάμε ότι είναι η μικρογραφία μίας κοινωνίας με κανόνες όπου τα παιδιά πρέπει να συνυπάρξουν ομαλά και να συνεργαστούν. Οι έφηβοι έχουν τρεις πόλους να αντιμετωπίσουν , το σχολείο (καθηγητές , συμμαθητές, μαθήματα), την οικογένεια (γονείς , αδέλφια ) και τις φιλίες (έρωτας, παρέα). Οι πόλοι αυτοί αλληλοεπηρεάζονται και επηρεάζουν αρνητικά ή θετικά την προσωπικότητα του παιδιού.
Οι συμμαθητές
Όταν το παιδί βιώνει διενέξεις και απόρριψη από τους συμμαθητές του αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση του στα μαθήματα και τη σχέση του με το σχολείο. Προσπαθήστε να βοηθήσετε την κατάσταση είτε συζητώντας με τους καθηγητές για να σας δώσουν μια αντικειμενική εικόνα του παιδιού, να προσπαθήσουν να το εντάξουν και να το κινητοποιήσουν με τα μαθήματα. Μπορεί να χρειάζεται τόνωση της αυτοπεποίθησης , αντιμετώπιση άγχους και επιθετικότητας και λιγότερη ίσως πίεση από εσάς.
Τα μαθήματα και οι βαθμοί
Γιατί πέφτει η απόδοση ;
-Θέμα προτεραιοτήτων , δίνουν βάση σε φιλίες , έρωτες και γενικότερα κάνουν την επανάσταση τους απέναντι σε κάτι που τους επιβάλλεται
-Μεταβατική φάση από το δημοτικό στην Ά γυμνασίου και αύξηση μαθησιακών απαιτήσεων καθώς και έλλειψη χρόνου
-Έλλειψη εσωτερικού κινήτρου, οι βαθμοί δεν του προσφέρουν ικανοποίηση
-Υπερβολικό άγχος λόγω άρνησης να παλέψει για το μέτριο από υπερβολικές πιέσεις μόνο για τέλεια αποτελέσματα
-Κακά πρότυπα , επιθυμία να είναι αποδεκτό
-Αντίδραση στην συμπεριφορά των γονιών λόγω αυταρχισμού-πίεσης ή αδιαφορίας
-Οικογενειακά προβλήματα
-Μαθησιακές δυσκολίες που γίνονται έντονες στο γυμνάσιο
-Χρήση ουσιών και έλλειψη θετικών προτύπων μόρφωσης
Σαν γονείς μπορείτε:
-Να είστε δίπλα στο παιδί χωρίς υπερπροστασία , με στήριξη της αυτοεκτίμησης του
-Αφήστε του πρωτοβουλίες , λήψη αποφάσεων και επιβράβευση σε δύσκολα tasks και λιγότερο στα αυτονόητα
-Να μην διαβάζει για εσάς αλλά για την χαρά του να μπορεί να τα καταφέρνει μόνος του πχ στο να λύσει μία άσκηση
-Ανεξάρτητα αν εσείς ή οι καθηγητές του λέτε μπράβο είναι δική του δουλειά να τα πηγαίνει καλά στο σχολείο γιατί το οφείλει στον εαυτό του
-Να αποδέχεστε το παιδί και να αναγνωρίζετε την προσπάθεια του ακόμη και όταν δεν ικανοποιεί πλήρως τις υψηλές απαιτήσεις και τους δικούς σας στόχους.
-Προσπαθήστε μέσα στην οικογένεια να καλλιεργήσετε την αγάπη για το διάβασμα (επισκέψεις σε εκθέσεις βιβλίων , βιβλιοπωλεία κλπ.). Δώστε το καλό παράδειγμα ότι η γνώση είναι δύναμη.
 
Μαθησιακές δυσκολίες
Oι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι διαταραχές που έχουν επιπτώσεις στην ικανότητα για χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου, στην ικανότητα για μαθηματικούς υπολογισμούς, στις συντονισμένες κινήσεις και στην διατήρηση της προσοχής. Μολονότι οι Μαθησιακές Δυσκολίες παρουσιάζονται σε πολύ μικρή ηλικία, οι διαταραχές αυτές συνήθως δεν αναγνωρίζονται μέχρι το παιδί να φτάσει στην σχολική ηλικία.
Πιθανές αιτίες σχολικών δυσκολιών και κατηγοριοποίηση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (βλέπε πίνακα στο τέλος της συνάντησης)
Σημείωση : Διαταραχή γραπτής έκφρασης ( Η διαταραχή αυτή χαρακτηρίζεται από μειωμένη ικανότητα του παιδιού να συνθέσει ένα γραπτό κείμενο. Η μειωμένη αυτή δεξιότητα εκφράζεται με λάθη στην γραμματική ή στον τονισμό, κακή οργάνωση των παρα­γράφων, πολλά ορθογραφικά λάθη (Δυσορθογραφία), πολύ κακό γράψιμο (Δυσγραφία).)
Οι περισσότερες μαθησιακές δυσκολίες γίνονται αντιληπτές από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, όταν όμως το πρόβλημα είναι σε ελαφριά μορφή μπορεί να ξεφύγει από την προσοχή των δασκάλων και των γονιών και να αποδοθεί σε τεμπελιά ή ζωηράδα.
Στο γυμνάσιο όμως επειδή οι απαιτήσεις αυξάνουν , το παιδί αρχίζει να μην τα βγάζει πέρα και παρουσιάζονται τα εξής συμπτώματα:
-Λάθη ορθογραφικά και πολύ αργό διάβασμα
-Δυσκολεύεται να θυμηθεί αυτό που διάβασε και να εκφραστεί-να οργανώσει τις σκάψεις του
-Δυσκολία συγκέντρωσης
-Φτωχές εκθέσεις σε περιεχόμενο και χαμηλές επιδόσεις σε γραπτά τεστ
-Είναι δύστροπος , επιθετικός , δεν δέχεται κριτική , φαίνεται μελαγχολικός και έχει χαμηλή αυτοεκτιμηση
-Συχνά νιώθει μοναξιά και προσπαθεί να προσελκύσει την προσοχή κάνοντας τον καραγκιόζη και έχει χαμηλή εικόνα για τον εαυτό του κυρίως όταν δέχεται και την ειρωνεία των συμμαθητών του. Είναι αμυντικός και δυσκολεύεται να παραδεχτεί την αδυναμία του και να ζητήσει βοήθεια
Οι γονείς:
-Ζητήστε τη βοήθεια ειδικού για διάγνωση και μαθησιακή στήριξη από ειδικούς παιδαγωγούς
-Μην είστε υπερβολικά απαιτητικοί και πιεστικοί
-Μην νιώθετε ένοχές για το πρόβλημα του παιδιού
-Βοηθείστε το παιδί στο να έχει ένα πρόγραμμα και στηρίξτε τον στην προσπάθεια που κάνει για να συγκεντρωθεί
-Συνεργαστείτε με τους καθηγητές για να μην απορρίπτουν το παιδί μέσα στην τάξη και να βοηθούν και τα άλλα παιδιά να αποδέχονται το συμμαθητή τους που παρουσιάζει κάποια δυσκολία
-Βοηθείστε το να δει σε ποιους τομείς τα καταφέρνει λίγο καλύτερα από τους άλλους και εστιάστε στα θετικά του σημεία και στα υπόλοιπα ταλέντα του (αθλητισμός , ζωγραφική)
Σημείωση : Προσέξτε και αναγνωρίστε τα πιθανά προβλήματα στην συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών .
-Συχνά οι γονείς ενδιαφέρονται μόνο για τη σχολική απόδοση του παιδιού και όχι για τη συμπεριφορά του
-Παρατηρείται συχνά άρνηση των γονέων να αποδεχθούν τις δυσκολίες των παιδιών τους
-Οι γονείς αρνούνται να αποδεχθούν τη συσχέτιση της εμφάνισης δυσκολιών του παιδιού στο σχολείο με τη ζωή του στο σπίτι
-Οι γονείς φοβούνται μήπως στιγματιστούν τα παιδιά τους
-Παρατηρείται αμφισβήτηση της δουλειάς του εκπαιδευτικού και παρέμβαση στο έργο του
-Παρατηρείται πίεση των γονέων στους δασκάλους για βαθμούς
-Απουσιάζει η σύνδεση του σχολείου με τις διάφορες ψυχολογικές υπηρεσίες με τις οποίες θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι γονείς
 
Η αναβλητικότητα στο διάβασμα και το πρόβλημα συγκέντρωσης
Συνήθως οι περισσότεροι έφηβοι αναβάλλουν το διάβασμα για αργότερα και δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν ακόμα και όταν αποφασίσουν να διαβάσουν. Αυτό συμβαίνει γιατί τα πράγματα που απασχολούν τον έφηβο, φιλίες , έρωτες , διασκέδαση έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα από το σχολείο.
Πώς μπορούμε σαν γονείς να βοηθήσουμε τον έφηβο στην διαχείριση του χρόνου του και στις τεχνικές συγκέντρωσης ;
-Ζητήστε από το παιδί να κάνει ένα καθημερινό πρόγραμμα όπου θα καταγράψει όλες τις δραστηριότητες του από το πρωί μέχρι το βράδυ , και το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε διάβασμα αλλά και διασκέδαση. Μία μέρα της εβδομάδας , πχ η Κυριακή να μένει κενή από μελέτη για να μπορεί να ξεφεύγει από την καθημερινή ρουτίνα.
-Χώρος μελέτης .Να είναι πολύ συγκεκριμένος, ένα γραφείο με καλό φωτισμό.
-Να είναι ξεκούραστος όταν ξεκινάει διάβασμα. Να κλείνει κινητά και να μην σηκώνει τηλεφώνα την ώρα που διαβάζει.
-Όταν νιώθει ότι έχει εξαντληθεί να σταματάει για ένα διάλειμμα. Να ξεκινά πάντα με τα δύσκολα μαθήματα για να του φεύγει το άγχος.
-Να μην έχει στο γραφείο του πράγματα που του αποσπούν την προσοχή όπως φαγητό, παιχνίδια, ανοιχτό pc.
-Πριν αρχίζει τη μελέτη μπορεί να προγραμματίζει και να σημειώνει σε ένα χαρτί τι έχει να διαβάσει για σήμερα και ανά πόσες ασκήσεις ή παραγράφους μπορεί να κάνει ένα μικρό διάλειμμα, βάζοντας ένα Χ στο σημείο που έχει σταματήσει. Ο έλεγχος του πόσο έχει διαβάσει κάθε φορά θα τον ανακουφίσει από το άγχος του πρέπει να τα κάνω όλα μαζί. Προτείνετε του να υπογραμμίζει τα σημεία που είναι σημαντικά και στο τέλος να κάνει ένα πέρασμα για να του μείνουν.
-Εάν μπαίνει συνέχεια στον πειρασμό να κοιτάζει το ρολόι , πρότεινε του να μην έχει ρολόι την ώρα που διαβάζει μπροστά του και να βάζει ένα ξυπνητήρι που θα τον διακόπτει προγραμματισμένα ανά μισάωρο για να κάνει διάλειμμα.
-Βοηθείστε το παιδί να δει το κάθε μάθημα που διαβάζει όχι σαν μια αγγαρεία αλλά σαν κάτι από το οποίο μπορεί να πάρει κάτι για τον εαυτό του, μια σημαντική γνώση πάνω σε ένα τομέα.
-Οι στόχοι που βάζει το παιδί για το διάβασμα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και να μη βάζει στόχους που ξέρει ότι θα τον δυσκολέψουν πολύ και δεν θα συγχρονίζονται με τους προσωπικούς του ρυθμούς και τις δυνατότητες του.
Επαγγελματικός προσανατολισμός
Οι περισσότεροι έφηβοι περνάνε από διάφορα στάδια όσον αφορά την επιλογή του επαγγέλματος και αλλάζουν πολύ γρήγορα τις απόψεις τους.
Οι έφηβοι μπορεί να επηρεάζονται στις επιλογές τους από:
- τα είδωλα-πρότυπα που παρακολουθούν κυρίως στα ΜΜΕ, όπως τραγουδιστές , ηθοποιούς, ποδοσφαιριστές τους οποίους συνήθως συνδέουν με επιτυχία, λάμψη και χρήμα
-από το επάγγελμα των γονέων τους και από τη στάση των γονέων τους προς διαφορά επαγγέλματα (πολλοί έφηβοι διαλέγουν ένα επάγγελμα για να είναι αρεστοί στους γονείς τους, να ικανοποιήσουν την επιθυμία τους ή και καμιά φορά για να εναντιωθούν σε αυτή από αντίδραση)
-από μεγαλύτερους φίλους και ερωτικούς συντρόφους που μπορεί να θαυμάζουν
-από καθηγητές που μπορεί να τους εμπνέουν ή και να θαυμάζουν
Συμβουλές για τους γονείς :
-Φροντίστε ο έφηβος να έχει μία όσο το δυνατόν πολύπλευρη και αντικειμενική ενημέρωση για όλα τα επαγγέλματα που κυκλοφορούν, είτε από το σχολείο είτε από σας είτε από κάποιο σεμινάριο ή βιβλίο.
-Να έχετε ανοιχτό διάλογο με το παιδί πάνω στο θέμα και να ακούτε τις απόψεις του και τις επιθυμίες του. Να εκφράζετε τη γνώμη σας ειλικρινά και ουσιαστικά αλλά ποτέ μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για τη ζωή του παιδιού σας και όχι τη δική σας.
-Ενθαρρύνετε το παιδί να μάθει και να πληροφορηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο για το επάγγελμα που το ενδιαφέρει και να σχηματίσει τη δική του άποψη και υποστηρίξτε τον εάν φαίνεται σίγουρος για την απόφαση του.
-Εάν έχετε τελείως συγκρουόμενες απόψεις στο θέμα αυτό με τον έφηβο επισκεφθείτε έναν επαγγελματία επαγγελματικού προσανατολισμού για να σας βοηθήσει να δείτε πιο καθαρά τις δυνατότητες που αφορούν το παιδί και το ρόλο σας στον επαγγελματικό του προσανατολισμό.
-Μην αγχώνεται το παιδί με υπερβολές και τονώστε την αυτοπεποίθηση του. Πείτε του ότι το σημαντικότερο σε όποιο επάγγελμα και να επιλέξεις είναι να αντλείς ικανοποίηση από αυτό και ότι οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι είναι αυτοί που ενθουσιάζονται με τη δουλειά τους.
 
Πηγή
Τζαβέλα Ελευθερία. Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, Msc