30/9/14

Οπτικοκινητική αντίληψη-Οδηγός εξειδίκευσης για παιδιά με αυτισμόhttp://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Finfomyhealth.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F07%2Fphysical-characteristics-in-children-Autism.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Finfomyhealth.com%2Fhealth-news%2Fscientists-found-the-gene-chd8-as-forming-autism.html%2Fattachment%2Fhow-to-care-for-a-child-with-autism-disorders&h=1400&w=2100&tbnid=h0Gyw4_NJ9iclM%3A&zoom=1&docid=Fr0RUgmS3OrTlM&ei=o1YqVOKKE8KyadCbgvAN&tbm=isch&ved=0CC8QMygRMBE&iact=rc&uact=3&dur=1133&page=2&start=17&ndsp=22
Υλικό για την οπτικοκινητική αντίληψη

Ενας πρακτικός οδηγός εξειδίκευσης για παιδιά με αυτισμό ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ!Οπτικοκινητική αντίληψη