20/9/14

Δυσλεξία, δυσορθογραφία και διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών (Dyslexia, dysorthografia and managing difficult behaviors)Μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση με τεχνικές για τη δυσλεξία, τη δυσορθογραφία και τη διαχείρηση δύσκολων συμπεριφορών.  
Dyslexia, Dysorthografia and Managing Difficult Behaviors
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.kidsdr.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimagecache%2Ffeatured_video_banner%2Fbigstock_Child_Reading_A_Book_1926482_4.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.kidsdr.com%2Fyour-child%2Fearly-treatment-dyslexia&h=306&w=885&tbnid=CTdEys5RYIHiLM%3A&zoom=1&docid=50AnS3JzqsMZuM&ei=Q8MdVK-cFoyAPdaJgJgO&tbm=isch&ved=0CFIQMygqMCo&iact=rc&uact=3&dur=746&page=3&start=39&ndsp=24