3/12/14

Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες..Γλώσσα σκέψη πράξη.http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fnews.bbcimg.co.uk%2Fmedia%2Fimages%2F67887000%2Fjpg%2F_67887411_pencilboy_tstock.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Fmagazine-22714629&h=351&w=624&tbnid=YuMZa-fLjhMTUM%3A&zoom=1&docid=PDeGvfoOP6F-JM&ei=ZER_VKfgKYPvywPUz4LYCg&tbm=isch&ved=0CEEQMygcMBw&iact=rc&uact=3&dur=627&page=2&start=16&ndsp=23
Γλώσσα σκέψη πράξη και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Μελέτη Περίπτωσης

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.mindware.com%2Fblog%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F03%2FArtistic-girl.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fimgkid.com%2Fchildren-reading-and-writing.shtml&h=1696&w=1132&tbnid=uKoIiarlPGInpM%3A&zoom=1&docid=7yniPP8QDTH-NM&ei=ZER_VKfgKYPvywPUz4LYCg&tbm=isch&ved=0CF4QMyg5MDk&iact=rc&uact=3&dur=1307&page=3&start=39&ndsp=23