7/10/14

Κατανόηση της αναπηρίας Understanding Disability - Guide to Good Practicehttp://www.google.gr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fpygmi.wpengine.netdna-cdn.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F11%2F%2525CF%252580%2525CE%2525B1%2525CE%2525B9%2525CE%2525B4%2525CE%2525B9%2525CE%2525B1-%2525CE%2525BC%2525CE%2525B5-%2525CE%2525B1%2525CE%2525BD%2525CE%2525B1%2525CF%252580%2525CE%2525B7%2525CF%252581%2525CE%2525B9%2525CE%2525B1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.pygmi.gr%2Funcategorized%2F%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25B4%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25AD%25CF%2582-%25CE%25B5%25CE%25BD%25CF%258E%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BD-%25CF%2584%25CE%25B9%25CF%2582-%25CF%2586%25CF%2589%25CE%25BD%25CE%25AD%25CF%2582-%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2582%2F&h=303&w=505&tbnid=E8kAaEcqs_3mdM%3A&zoom=1&docid=XEooBkvXZ-5ZdM&ei=K_czVI3-K8P3Opj7gIAK&tbm=isch&ved=0CB4QMygAMAA&iact=rc&uact=3&dur=665&page=1&start=0&ndsp=15
Κατανόηση της αναπηρίας
Ένας πρακτικός οδηγός
Καλή Ανάγνωση!